Skip to main content

Apli­ka­cja XTrace

Sko­rzy­staj z nie­od­płat­nej moż­li­wość zdal­nej kon­tro­li swo­ich pojaz­dów z pozio­mu tele­fo­nu czy table­tu z sys­te­mem Andro­id lub iOS:

Nasza apli­ka­cja dostęp­na jest na tele­fo­ny Apple (iOS) a tak­że te z sys­te­mem Android

Pobierz apli­ka­cję XTra­ce do loka­li­zo­wa­nia pojazdu

Apli­ka­cja XTra­ce Android

pobierz

w przy­pad­ku pro­ble­mów z insta­la­cją zale­ca­my pobra­nie i insta­la­cję apli­ka­cji bez­po­śred­nio z nasze­go serwera

pobierz z ser­we­ra XTrace

Apli­ka­cja XTra­ce iOS

pobierz