Skip to main content

Cyfro­wy immo­bi­li­zer CAN — blo­ka­da antykradzieżowa

Wybie­ra­jąc pakie­ty XTra­ce masz pewność!

Nasz sys­tem w ramach wybra­ne­go pakie­tu ofe­ru­je moż­li­wość blo­ka­dy anty­kra­dzie­żo­wej lub zdal­nej blo­ka­dy pojaz­du przez nasze cen­trum moni­to­rin­gu na tere­nie Pol­ski i całej Europy.
Indy­wi­du­al­ne pod­cho­dzi­my do każ­de­go klien­ta, gwa­ran­tu­jąc dobrze dobra­ny pakiet.

Ofer­ta anty­kra­dzie­żo­wej blo­ka­dy Can

Wybierz pakiet

pakiet

XT CAN Basic

 • Naj­lep­sze zabez­pie­cze­nie przed kradzieżą
 • Blo­ka­da uru­cho­mie­nia pojazdu
 • Auto­ry­za­cja uru­cho­mie­nia pojaz­du przez chip lub kod
 • Brak abo­na­men­tu

pakiet

XT CAN Monitoring

 • Naj­lep­sze zabez­pie­cze­nie przed kradzieżą
 • Blo­ka­da uru­cho­mie­nia pojazdu
 • Auto­ry­za­cja uru­cho­mie­nia pojaz­du przez chip lub kod
 • Zdal­ne unie­ru­cho­mie­nie pojaz­du przez cen­trum monitoringu
 • Zabez­pie­cze­nie po kradzieży
 • Sys­tem hybrydowy
 • Apli­ka­cja mobil­na andro­id i iOS
 • Aler­ty strefowe
 • Moni­to­ring pojaz­du w cza­sie rzeczywistym.
 • dostęp do map onli­ne i raportów
 • Histo­ria prze­jaz­dów do roku wstecz
 • Brak abo­na­men­tów miesięcznych
 • Loka­li­za­cja na tere­nie Pol­ski i Europy
 • Cen­trum moni­to­rin­gu 24h
 • Brak inge­ren­cji w układ elek­tro­nicz­ny pojazdu
 • Nie wyma­ga prze­glą­dów rocznych
 • Mon­taż w cią­gu 24h od momen­tu zlecenia
 • Wspar­cie po zmia­nie wła­ści­cie­la pojazdu
 • Dłu­go­let­nia współ­pra­ca z policją
 • Zniż­ki w ubezpieczeniu

pakiet

XT CAN Dual

 • Naj­lep­sze zabez­pie­cze­nie przed kra­dzie­żą na rynku
 • Dodat­ko­we uśpio­ne urzą­dze­nie akty­wo­wa­ne po kradzieży
 • Blo­ka­da uru­cho­mie­nia pojazdu
 • Auto­ry­za­cja uru­cho­mie­nia pojaz­du przez chip lub kodem
 • zdal­ne unie­ru­cho­mie­nie pojaz­du przez cen­trum monitoringu
 • Zabez­pie­cze­nie po kradzieży
 • Sys­tem hybrydowy
 • Apli­ka­cja mobil­na andro­id i iOS
 • Aler­ty
 • Moni­to­ring pojaz­du w cza­sie rzeczywistym.
 • dostęp do map onli­ne i raportów
 • Histo­ria prze­jaz­dów do roku wstecz
 • Brak abo­na­men­tów miesięcznych
 • Loka­li­za­cja na tere­nie Pol­ski i Europy
 • Cen­trum moni­to­rin­gu 24h
 • Brak inge­ren­cji w układ elek­tro­nicz­ny pojazdu
 • Nie wyma­ga prze­glą­dów rocznych
 • Mon­taż w cią­gu 24h od momen­tu zlecenia
 • Wspar­cie po zmia­nie wła­ści­cie­la pojazdu
 • Dłu­go­let­nia współ­pra­ca z policją
 • Zniż­ki w ubezpieczeniu

Immo­bi­li­zer CAN — sku­tecz­ne zabez­pie­cze­nie samochodu

Immo­bi­li­zer CAN (Con­trol­ler Area Network) to sys­tem zapro­jek­to­wa­ny do zapo­bie­ga­nia kra­dzie­ży pojaz­du poprzez zabez­pie­cza­nie elek­tro­nicz­ne­go sys­te­mu zapło­no­we­go. Sta­no­wi sku­tecz­nie zabez­pie­cze­nie prze­ciw­kra­dzie­żo­we, ponie­waż kon­tro­lu­je dostęp, unie­moż­li­wia­jąc uru­cho­mie­nie sil­ni­ka, jeśli nie zosta­ną speł­nio­ne okre­ślo­ne warunki.

Anty­kra­dzie­żo­wa blo­ka­da CAN jest magi­stra­lą komu­ni­ka­cyj­ną wyko­rzy­sty­wa­ną w pojaz­dach do prze­sy­ła­nia danych mię­dzy róż­ny­mi modu­ła­mi ste­ru­ją­cy­mi. Immo­bi­li­zer CAN został zin­te­gro­wa­ny z tym sys­te­mem komu­ni­ka­cji, co umoż­li­wia mu kon­tro­lo­wa­nie funk­cji zwią­za­nych z uru­cha­mia­niem silnika.

To wła­śnie potra­fi immo­bi­li­zer CAN. Cena za ofe­ro­wa­ne moż­li­wo­ści jest bar­dzo atrak­cyj­na, dzię­ki cze­mu nie wahaj się go wypróbować!

Wygo­da i komfort

To nie tyl­ko śle­dze­nie auta ale zabez­pie­cze­nie prze­ciw kra­dzie­ży auta

Co dwa zabez­pie­cze­nia to nie jedno

Dodat­ko­we zabez­pie­cze­nie przeciwkradzieżowe

Blo­ka­da CAN

Cyfro­wy immo­bi­li­zer lub po pro­stu immo­bi­li­zer CAN

Immo­bi­li­zer CAN

Cena immo­bi­li­ze­ra  CAN jest bar­dzo atrakcyjna

Wygo­da i komfort?

Przede wszyst­kim jest to sku­tecz­ne zabez­pie­cze­nie przeciwkradzieżowe

Blo­ka­da CAN

Cyfro­wy immo­bi­li­zer lub po pro­stu immo­bi­li­zer CAN

Immo­bi­li­zer CAN jest sku­tecz­nym zabez­pie­cze­niem przed kra­dzie­żą pojaz­du, ponie­waż nie moż­na go łatwo ominąć.

Pod­sta­wo­wym zada­niem, jakie ma immo­bi­li­zer CAN, jest zapew­nie­nie, że tyl­ko wła­ści­ciel pojaz­du będzie w sta­nie go uru­cho­mić. W momen­cie, gdy klucz pojaz­du jest wło­żo­ny do sta­cyj­ki, anty­kra­dzie­żo­wa blo­ka­da CAN spraw­dza kod iden­ty­fi­ka­cyj­ny zawar­ty w klu­czy­ku i porów­nu­je go z odpo­wied­nim kodem w swo­im sys­te­mie. Jeśli kody się zga­dza­ją, cyfro­wy immo­bi­li­zer odblo­ko­wu­je sys­tem zapło­no­wy, umoż­li­wia­jąc uru­cho­mie­nie sil­ni­ka. Jeśli kody się nie zga­dza­ją, immo­bi­li­zer blo­ku­je sys­tem zapło­no­wy i unie­moż­li­wia uru­cho­mie­nie silnika.

Immo­bi­li­zer CAN jest sku­tecz­nym zabez­pie­cze­niem przed kra­dzie­żą pojaz­du lub wie­lu (loka­li­zo­wa­nie flo­ty), ponie­waż nie moż­na go łatwo omi­nąć. Wyma­ga posia­da­nia odpo­wied­nie­go klu­cza z wła­ści­wym kodem iden­ty­fi­ka­cyj­nym, co utrud­nia nie­upraw­nio­nym oso­bom uru­cho­mie­nie pojaz­du. Dzię­ki temu immo­bi­li­zer CAN sta­no­wi sku­tecz­ne zabez­pie­cze­nie pojaz­du przed kra­dzie­żą. Możesz spać spo­koj­nie, mając pew­ność, że żad­na oso­ba nie­po­wo­ła­na nie przej­mie Two­je­go samochodu.

Oprócz samych aspek­tów tech­nicz­nych, jed­ną z zalet jest rów­nież przy­stęp­na cena immo­bi­li­ze­ra CAN. Zabez­pie­cze­nie nawet kil­ku pojaz­dów nie będzie wią­za­ło się z duży­mi wydat­ka­mi. Prze­ko­naj się w prak­ty­ce, że cyfro­wy immo­bi­li­zer  to solid­ne zabez­pie­cze­nie prze­ciw­kra­dzie­żo­we i zamów go już dzisiaj!

Wię­cej szcze­gó­łów znaj­dziesz na naszej stro­nie głów­nej: Sys­tem moni­to­rin­gu pojaz­dów XTrace

Bądź z nami w kon­tak­cie, dowiedz się więcej

Zadzwoń do nas