Skip to main content

Ubez­pie­cze­nia komunikacyjne

Zabez­pie­cze­nie i ubez­pie­cze­nie — w pakie­cie taniej

Miło nam poin­for­mo­wać, że wspól­nie z naj­więk­szy­mi Towa­rzy­stwa­mi Ubez­pie­cze­nio­wy­mi przy­go­to­wa­li­śmy spe­cjal­ną ofer­tę ubez­pie­cze­nio­wą dla naszych Klien­tów. Ofer­ta obej­mu­je ubez­pie­cze­nia pojaz­dów w TU min: PZU, Hestia, War­ta, Gene­ra­li Allianz Gothear.

Zniż­ki dla naszych klien­tów się­ga­ją do 70% zniż­ki od ubez­pie­cze­nia OC/AC.

W przy­pad­ku zain­te­re­so­wa­nia ofer­tą ubez­pie­cze­nio­wą pro­si­my o wypeł­nie­nie poniż­sze­go formularza.
W cią­gu 24 h skon­tak­tu­je się z Pań­stwem nasz pra­cow­nik Biu­ra Obsłu­gi Klien­ta w celu przy­go­to­wa­nia szcze­gó­ło­wej oferty.

Zapra­sza­my do współpracy!

Bądź z nami w kon­tak­cie, dowiedz się więcej

Zadzwoń do nas