Skip to main content

Cen­nik moni­to­rin­gu pojazdów

Moni­to­ring pojaz­dów nie jest drogi!

Każ­dy ofe­ro­wa­ny przez nas sys­tem GPS do samo­cho­du to mecha­nizm z wyso­kiej jako­ści ele­men­tów, dzię­ki cze­mu sta­no­wi inwe­sty­cję na wie­le mie­się­cy użyt­ko­wa­nia. Naby­wa­jąc go zysku­jesz pew­ność efek­tyw­ne­go dzia­ła­nia. Dowiedz się więcej!

Sku­tecz­ny moni­to­ring pojaz­dów przy­no­si licz­ne korzy­ści. Pozwa­la nie tyl­ko na zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa oraz peł­ną kon­tro­lę nad sytu­acją, ale rów­nież umoż­li­wia opty­ma­li­za­cję wydat­ków zwią­za­nych z eks­plo­ata­cją samo­cho­du. Zasta­na­wiasz się, jaki jest koszt za moni­to­ring pojaz­dów GPS? Cena tego roz­wią­za­nia jest bar­dzo przy­stęp­na, dla­te­go wdro­że­nie moni­to­rin­gu nie jest odczu­wal­nym wydatkiem.

Sys­tem GPS do samochodu
Atrak­cyj­na cena moni­to­rin­gu pojazdów

Cena moni­to­rin­gu pojaz­dów jest zawsze przy­stęp­na — nie pono­sisz dużych kosztów

Dowol­na ilość pojazdów

Cena sys­te­mu moni­to­rin­gu pojaz­dów jest atrak­cyj­na nie­za­leż­nie od licz­by posia­da­nych pojazdów.

Dla osób pry­wat­nych i firm

Moni­to­ring i loka­li­za­cja pojaz­dów to roz­wią­za­nie nie tyl­ko dla osób pry­wat­nych. Obsłu­gu­je­my rów­nież firmy.

Wyso­ka jakość to pew­ność pomiarów

Moni­to­ring umoż­li­wia zgro­ma­dze­nie pre­cy­zyj­nych danych o prze­bie­gu jazdy.

Co zysku­jesz?

Spo­kój i bez­pie­czeń­stwo. Zawsze wiesz, gdzie znaj­du­je się Twój pojazd.

Łatwa obsłu­ga

Sys­tem śle­dze­nia pojaz­dów jest łatwy w obsłu­dze i nie wyma­ga żad­ne­go szkolenia

Ile kosz­tu­je moni­to­ring pojazdów?

Cena śle­dze­nia pojaz­dów jest nie­wiel­ka w sto­sun­ku do licz­nych korzy­ści, któ­re zysku­jesz dzię­ki moni­to­rin­go­wi. Jej wyso­kość uza­leż­nio­na jest od wie­lu czyn­ni­ków, jed­nak w naszej ofer­cie wyda­tek zarów­no na poje­dyn­czy samo­chód, jak i na cały sys­tem GPS dla flo­ty zawsze będzie atrak­cyj­ny. Co zysku­jesz dzię­ki niemu?

Przede wszyst­kim moż­li­wość loka­li­za­cji każ­de­go pojaz­du w dowol­nym momen­cie. Za pre­cy­zję jego wyszu­ki­wa­nia odpo­wia­da­ją uno­szą­ce się na Zie­mią sate­li­ty GPS, któ­re prze­sy­ła­ją dane do sys­te­mu znaj­du­ją­ce­go w samo­cho­dzie. Loka­li­zo­wa­nie będzie szcze­gól­nie uży­tecz­ne, jeże­li pojazd zosta­nie skra­dzio­ny – moż­na prze­ka­zać jego poło­że­nie orga­nom ści­ga­nia. Pozwa­la rów­nież na prze­śle­dze­nie wszyst­kich prze­je­cha­nych przez samo­chód tras, co umoż­li­wia opty­ma­li­za­cję kosztów.

Cena moni­to­rin­gu pojaz­du obej­mu­je wszyst­ko, co potrzeb­ne do wdro­że­nia sys­te­mu. Apli­ka­cję mobil­ną pobie­rzesz nato­miast za dar­mo ze skle­pu Google Play Sto­re (dla smart­fo­nów z sys­te­mem Andro­id) lub App­Sto­re (dla smart­fo­nów iPho­ne). Nasza ofer­ta przy­go­to­wa­na zosta­ła tak, aby cena moni­to­rin­gu pojaz­du GPS była atrak­cyj­na dla każ­de­go. Dla­te­go mon­taż urzą­dze­nia GPS jest już w nią wliczony!

Pobierz apli­ka­cję XTra­ce do loka­li­zo­wa­nia pojazdu

Apli­ka­cja XTra­ce Android

pobierz

Apli­ka­cja XTra­ce iOS

pobierz

Opła­ty odby­wa­ją się w abo­na­men­cie rocz­nym. Umo­wa zawie­ra­na jest na okres 12 mie­się­cy. Pod koniec tego okre­su moż­na ją prze­dłu­żyć, zapew­nia­jąc sobie nadal monitoring .

Zadzwoń do nas i dowiedz się wię­cej na temat cen­ni­ka. Dowiedz się  już dzi­siaj o nasz cen­nik moni­to­rin­gu pojaz­dów GPS. Oprócz nie­go war­to pomy­śleć jesz­cze o dodat­ko­wych roz­wią­za­niach, jak immo­bi­li­zer CAN, umoż­li­wia­ją­cy zdal­ne zablo­ko­wa­nie pojaz­du oraz mini­ma­li­zu­ją­cy ryzy­ko uru­cho­mie­nia go przez oso­by nie­po­wo­ła­ne. To dodat­ko­wy poziom bez­pie­czeń­stwa i wygody!

Jeśli nasza cena moni­to­rin­gu pojaz­dów jest dla Cie­bie odpo­wied­nia, już dzi­siaj skon­tak­tuj się z nami w celu omó­wie­nia szcze­gó­łów mon­ta­żu loka­li­za­to­rów GPS w pojazdach!