Skip to main content

Moni­to­ring flot pojazdów

Wybie­ra­jąc pakie­ty XTra­ce masz pewność!

Nasz sys­tem w ramach wybra­ne­go pakie­tu ofe­ru­je dostęp do map i loka­li­za­cji na tere­nie Pol­ski i całej Europy.
Indy­wi­du­al­ne pod­cho­dzi­my do każ­de­go klien­ta, gwa­ran­tu­jąc dobrze dobra­ny pakiet.
Nasi insta­la­to­rzy pra­cu­ją w całej Pol­sce, ela­stycz­nie dobie­ra­jąc ter­min montażu.
Cen­trum moni­to­rin­gu pra­cu­je 24h.

Ofer­ta moni­to­rin­gu floty

Wybierz pakiet

pakiet

XT Fle­et

 • Dostęp do map online
 • Dostęp do pod­sta­wo­wych raportów 
  • Tra­sy
  • Posto­je
  • Pręd­ko­ści

pakiet

XT Fle­et Plus

 • Dostęp do map online
 • Dostęp do pod­sta­wo­wych raportów
 • Obro­ty silnika
 • Poziom pali­wa
 • Moż­li­wość two­rze­nia spe­cjal­nych rapor­tów pod potrze­by klienta
 • Dosto­so­wy­wa­nie urzą­dzeń i czuj­ni­ków pod indy­wi­du­al­ne potrze­by klienta
 • Ana­li­za poszcze­gól­nych danych CAN lub dodat­ko­wych czujników

Zarzą­dzaj swo­ją flo­tą w cza­sie rzeczywistym

Moni­to­ring flo­ty pojaz­dów to nie­zwy­kle przy­dat­ne narzę­dzie dla firm posia­da­ją­cych wię­cej niż jeden pojazd służ­bo­wy. Wyko­rzy­sty­wa­ne są w nim sys­te­my GPS, dzię­ki cze­mu przed­się­bior­cy mają moż­li­wość śle­dze­nia i zarzą­dza­nia swo­imi pojaz­da­mi w cza­sie rze­czy­wi­stym. Ale śle­dze­nie flo­ty to nie wszyst­ko. Poznaj licz­ne moż­li­wo­ści, jakie daje moni­to­ring GPS. Flo­ta samo­cho­do­wa będzie dzię­ki temu opty­mal­nie zarzą­dza­na oraz bezpieczniejsza.

Mene­dże­ro­wie flo­ty mogą pro­wa­dzić pełen moni­to­ring flot pojaz­dów, pozna­jąc dzię­ki temu tra­sę, pręd­kość, postój, zuży­cie pali­wa oraz wie­le innych para­me­trów zwią­za­nych z każ­dym wcho­dzą­cym w jej skład pojaz­dem. W ten spo­sób śle­dzą, któ­re tra­sy są naj­bar­dziej efek­tyw­ne i mogą zop­ty­ma­li­zo­wać har­mo­no­gra­my dostaw. To pro­wa­dzi do oszczęd­no­ści cza­su i pali­wa, umoż­li­wia­jąc efek­tyw­ne zarzą­dza­nie tra­sa­mi. Ponad­to w przy­pad­ku awa­rii lub incy­den­tów dro­go­wych, moni­to­ring GPS dla flo­ty samo­cho­do­wej pozwa­la szyb­ko zlo­ka­li­zo­wać pojazd i pod­jąć odpo­wied­nie działania.

Moni­to­ring flot pojazdów

To pro­ste i nie­dro­gie roz­wią­za­nie. Wszyst­kie dane sa prze­ka­zy­wa­ne w cza­sie rzeczywistym.

Masz wię­cej niż jed­no auto?

Sys­tem GPS dla flo­ty pojaz­dów to roz­wią­za­nie dla Ciebie

Loka­li­zo­wa­nie flo­ty wie­lu pojazdów

Jeże­li masz wię­cej niż dwa auta służ­bo­we lub pry­wat­ne nasza ofer­ta jest dla Ciebie.

Roz­wią­za­nia szy­te na miarę

Zobacz nasz cen­nik sys­te­mu moni­to­rin­gu i zadzwoń po szczegóły

GPS dla floty

Nasz sys­tem nie ma wad, zadzwoń i zapy­taj o szczegóły

Auto służ­bo­we czy prywatne?

Zobacz róż­ni­ce — czy się róż­ni śle­dze­nie samo­cho­du pry­wat­ne­go od służbowego?

Moni­to­ring flot – bez­pie­czeń­stwo i nad­zór nad auta­mi i towarem

Loka­li­zo­wa­nie flo­ty nie tyl­ko pozwa­la na spraw­dze­nie, gdzie w danym momen­cie prze­by­wa­ją wszyst­kie pojaz­dy. Ma tak­że sze­reg innych, prak­tycz­nych zasto­so­wań, przy­czy­nia­ją­cych się do opty­ma­li­za­cji kosz­tów, a tak­że zapo­bie­ga­ją­cych stratom.

Moni­to­ring flot pojaz­dów za pomo­cą sys­te­mu GPS pozwa­la na szyb­kie reago­wa­nie w przy­pad­ku kra­dzie­ży pojaz­du. W takiej sytu­acji mene­dże­ro­wie mogą śle­dzić pojazd i współ­pra­co­wać z odpo­wied­ni­mi służ­ba­mi ści­ga­nia, aby go odzy­skać. Ponad­to sys­tem GPS dla flo­ty może być wypo­sa­żo­ny w funk­cje alar­mo­we, jak alar­my przy prze­kro­cze­niu pręd­ko­ści czy wyjaz­du poza okre­ślo­ny obszar, co dodat­ko­wo zwięk­sza bez­pie­czeń­stwo pojazdów.

Moni­to­ring flo­ty pojaz­dów przy uży­ciu sys­te­mu GPS przy­czy­nia się rów­nież do popra­wy efek­tyw­no­ści ope­ra­cyj­nej. Przed­się­bior­cy mają dostęp do danych doty­czą­cych zuży­cia pali­wa, kilo­me­trów prze­je­cha­nych przez pojaz­dy, cza­su pra­cy i innych klu­czo­wych wskaź­ni­ków. Ana­li­za danych dostar­cza­nych przez GPS dla flo­ty, pozwa­la na iden­ty­fi­ka­cję obsza­rów, w któ­rych moż­na wpro­wa­dzić ulep­sze­nia, takie jak opty­ma­li­za­cja tras, szko­le­nia dla kie­row­ców czy kon­ser­wa­cja pojazdów.

Moni­to­ring flot pojaz­dów to roz­wią­za­nie, któ­re­go wdro­że­nie da wymier­ne efek­ty. Zacho­wa się dzię­ki temu peł­ną kon­tro­lę nad nią, a ponad­to moż­na zop­ty­ma­li­zo­wać kosz­ty. Nie ma przy tym zna­cze­nia, czy znaj­du­ją się w niej samo­cho­dy oso­bo­we, cię­ża­ro­we czy oby­dwa rodza­je. Moni­to­ring GPS dla flo­ty samo­cho­do­wej pokry­je zapo­trze­bo­wa­nie na nad­zór w każ­dym przypadku.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się, ile kosz­tu­je moni­to­ring flot pojaz­dów, skon­tak­tuj się z nami jesz­cze dzi­siaj! GPS dla flo­ty to inwe­sty­cja, któ­rej nie będziesz żałować!