Skip to main content

Moni­to­ring samo­cho­du — zlo­ka­li­zuj swo­je auto

Wybie­ra­jąc pakie­ty XTra­ce masz pewność!

Nasz sys­tem moni­to­rin­gu w ramach wybra­ne­go pakie­tu ofe­ru­je dostęp do map i loka­li­za­cji aut na tere­nie Pol­ski i całej Euro­py. Indy­wi­du­al­ne pod­cho­dzi­my do każ­de­go klien­ta, gwa­ran­tu­jąc dobrze dobra­ny pakiet. Nasi insta­la­to­rzy pra­cu­ją w całej Pol­sce, ela­stycz­nie dobie­ra­jąc ter­min mon­ta­żu. Cen­trum moni­to­rin­gu samo­cho­dów pra­cu­je 24h.

Ofer­ta moni­to­rin­gu samochodów

Wybierz pakiet

pakiet

XT Sle­ep

 • Jed­no urzą­dze­nie lokalizacyjne
 • Akty­wa­cja po zgło­sze­niu kradzieży
 • Loka­li­za­cja na tere­nie Pol­ski i Europy
 • Cen­trum moni­to­rin­gu 24h
 • Brak prze­glą­dów rocznych
 • Brak abo­na­men­tów miesięcznych
 • Mon­taż bez inge­ren­cji w elek­tro­ni­kę pojazdu
 • Dłu­go­let­nia współ­pra­ca z policją
 • Zniż­ki w ubezpieczeniu

pakiet

XT Moni­to­ring

 • Jed­no urzą­dze­nie geolokalizacyjne
 • Zabez­pie­cze­nie po kradzieży
 • Sys­tem hybrydowy
 • Apli­ka­cja mobil­na Andro­id i iOS
 • Aler­ty strefowe
 • Moni­to­ring pojaz­du w cza­sie rzeczywistym.
 • Dostęp do map onli­ne i raportów
 • Histo­ria prze­jaz­dów do 12 mie­się­cy wstecz
 • Brak abo­na­men­tów miesięcznych
 • Loka­li­za­cja na tere­nie Pol­ski i Europy
 • Cen­trum moni­to­rin­gu 24h
 • Brak inge­ren­cji w układ elek­tro­nicz­ny pojazdu
 • Nie wyma­ga prze­glą­dów rocznych
 • Mon­taż w cią­gu 24h od momen­tu zlecenia
 • Wspar­cie po zmia­nie wła­ści­cie­la pojazdu
 • Dłu­go­let­nia współ­pra­ca z policją
 • Zniż­ki w ubezpieczeniu

pakiet

XT Dual

 • Dwa urzą­dze­nia geolokalizacyjne
 • Dodat­ko­we uśpio­ne urzą­dze­nie akty­wo­wa­ne po zgło­sze­niu kradzieży
 • Zabez­pie­cze­nie po kradzieży
 • Sys­tem hybry­do­wy, połą­cze­nie sys­te­mów GPS i radiowego
 • Apli­ka­cja mobil­na Andro­id i iOS
 • Aler­ty strefowe
 • Moni­to­ring pojaz­du w cza­sie rzeczywistym.
 • dostęp do map onli­ne i raportów
 • Histo­ria prze­jaz­dów do roku wstecz
 • Brak abo­na­men­tów miesięcznych
 • Loka­li­za­cja na tere­nie Pol­ski i Europy
 • Cen­trum moni­to­rin­gu 24h
 • Brak inge­ren­cji w układ elek­tro­nicz­ny pojazdu
 • Nie wyma­ga prze­glą­dów rocznych
 • Mon­taż w cią­gu 24h od momen­tu zlecenia
 • Wspar­cie po zmia­nie wła­ści­cie­la pojazdu
 • Dłu­go­let­nia współ­pra­ca z policją
 • Zniż­ki w ubezpieczeniu

Moni­to­ring samo­cho­du? Śle­dze­nie samo­cho­du? Po pro­stu GPS

Moni­to­ring pojaz­dów to pro­ces śle­dze­nia, reje­stro­wa­nia i ana­li­zo­wa­nia danych doty­czą­cych pojaz­dów w cza­sie rze­czy­wi­stym. Jest to sto­so­wa­ne w róż­nych dzie­dzi­nach, takich jak zarzą­dza­nie flo­tą, logi­sty­ka, trans­port publicz­ny, bez­pie­czeń­stwo dro­go­we i wie­le innych. Moni­to­ro­wa­nie pojaz­dów ma na celu zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści, bez­pie­czeń­stwa i kon­tro­li nad pojaz­da­mi oraz popra­wę wydaj­no­ści działań.

Koszt jest znikomy

W porów­na­niu z war­to­ścią pojaz­du. Zobacz co wpły­wa na cenę i poznaj cen­nik moni­to­rin­gu.

Moni­to­ring samochodu

To urzą­dze­nie, któ­re­go nie widać ale korzy­stasz z nie­go codziennie

Śle­dze­nie auta

To nie wszyst­kie zale­ty GPS, moni­to­ring auta pozwa­la na peł­ną kon­tro­lę nad tra­są czy spalaniem

Śle­dze­nie samochodu

Moni­to­ring GPS samo­cho­du pry­wat­ne­go, masz do tego pra­wo aby wie­dzieć gdzie jest Two­je auto.

Loka­li­zo­wa­nie samochodu

Czy wiesz gdzie dziś jeź­dzi­ło Two­je auto?

GPS — śle­dze­nie samochodu

Pamię­taj, że z sys­tem GPS do samo­cho­du zain­sta­lu­jesz tyl­ko w swo­im wła­snym aucie

Loka­li­zo­wa­nie samo­cho­du lub moni­to­ring auta to naj­prost­sze spo­so­by na to aby nie mar­twić się o swo­je auto.

Ist­nie­je wie­le tech­no­lo­gii wyko­rzy­sty­wa­nych do śle­dze­nia samo­cho­dów. Jed­ną z naj­po­pu­lar­niej­szych jest Glo­bal­ny Sys­tem Loka­li­za­cji (GPS). Sys­tem GPS umoż­li­wia dokład­ne okre­śle­nie poło­że­nia pojaz­du przy uży­ciu sate­li­tów. Dane GPS są zbie­ra­ne przez urzą­dze­nia mon­to­wa­ne w autach i prze­sy­ła­ne do sys­te­mu moni­to­ro­wa­nia, któ­ry może wyko­rzy­stać te infor­ma­cje do śle­dze­nia, mapo­wa­nia tra­sy, moni­to­ro­wa­nia pręd­ko­ści, cza­su jaz­dy samo­cho­du i innych parametrów.

Dodat­ko­wo, moni­to­ring samo­cho­du może obej­mo­wać tak­że inne para­me­try, takie jak pręd­kość, zuży­cie pali­wa, tem­pe­ra­tu­rę sil­ni­ka, stan ogu­mie­nia, otwar­cie drzwi czy zacho­wa­nie kie­row­cy. Te dane mogą być zbie­ra­ne za pomo­cą czuj­ni­ków zamon­to­wa­nych w aucie lub przy uży­ciu zaawan­so­wa­nych sys­te­mów dia­gno­zo­wa­nia i komu­ni­ka­cji wewnątrz pojaz­du. Takie dane są szcze­gól­nie przy­dat­ne w moni­to­ro­wa­niu flo­ty samo­cho­do­wej, umoż­li­wia­jąc moni­to­ro­wa­nie wydaj­no­ści samo­cho­dów, iden­ty­fi­ka­cję poten­cjal­nych pro­ble­mów i opty­ma­li­za­cję kosztów.

Wszyst­kie zgro­ma­dzo­ne dane z moni­to­rin­gu pojaz­dów są prze­ka­zy­wa­ne do opro­gra­mo­wa­nia zarzą­dza­ją­ce­go, któ­re umoż­li­wia ana­li­zę i wizu­ali­za­cję infor­ma­cji. Dzię­ki temu mene­dże­ro­wie flo­ty lub inni odpo­wie­dzial­ni za pojaz­dy mogą śle­dzić ich loka­li­za­cję w cza­sie rze­czy­wi­stym, ana­li­zo­wać dane doty­czą­ce eks­plo­ata­cji i wydaj­no­ści, pla­no­wać tra­sy oraz moni­to­ro­wać zacho­wa­nie kierowców.

Dla­cze­go moni­to­ring auta jest tak ważny?

 

Moni­to­ring samo­cho­dów to nie­zwy­kle przy­dat­ne narzę­dzie w zarzą­dza­niu flo­tą. Jak jed­nak śle­dze­nie auta może przy­dać się prze­cięt­ne­mu wła­ści­cie­lo­wi samochodu?

Moni­to­ring samo­cho­dów przy­no­si wie­le korzy­ści. Przede wszyst­kim popra­wia bez­pie­czeń­stwo na dro­dze, umoż­li­wia­jąc iden­ty­fi­ka­cję nie­bez­piecz­nych zacho­wań kie­row­ców, nad­mier­ne przy­spie­sza­nie, nagłe hamo­wa­nie czy nie­pra­wi­dło­we skrę­ca­nie. Sys­te­my moni­to­rin­gu pojaz­dów mogą rów­nież pomóc w zlo­ka­li­zo­wa­niu samo­cho­du pry­wat­ne­go lub środ­ków trans­por­tu oraz w śle­dze­niu cza­su jaz­dy i prze­strze­ga­niu prze­pi­sów doty­czą­cych cza­su pra­cy kierowców.

Zadzwoń do nas, zapy­taj o szczegóły