Skip to main content

Uzna­na pozy­cja na rynku

Fir­ma XTra­ce powsta­ła w 2011 r. zosta­ła stwo­rzo­na przez gru­pę ludzi dzia­ła­ją­cych od 1996 roku w bran­ży moto­ry­za­cyj­nej i loka­li­za­cji pojazdów.

  • Naszym celem jest uzy­ska­nie war­to­ści doda­nej dla osób i firm poprzez two­rze­nie i sprze­daż urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych oraz roz­wią­zań, któ­re opar­te są na naj­now­szych osią­gnię­ciach nauki i techniki.
  • Poma­ga­my ludziom wpro­wa­dzić naj­now­szą tech­no­lo­gię w ich codzien­ne życie, co przy­no­si im więk­szy kom­fort i swo­bo­dę poru­sza­nia się i bezpieczeństwa.

Ofe­ro­wa­ny przez nas sys­tem to połą­cze­nie nowo­cze­snych tech­no­lo­gii sate­li­tar­nych, tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych, radio­wych i inter­ne­to­wych. XTra­ce to kom­plek­so­we roz­wią­za­nie geolokalizacyjne.

Monitoring pojazdów XTrace
Posia­da­my sze­ro­ką gamę pro­duk­tów od sys­te­mów dzia­ła­ją­cych w uśpien­niu po sys­te­my z moni­to­rin­giem, blo­ka­dą CAN, namie­rza­niem pokra­dzie­żo­wym, GPS/radiowo, poprzez pro­duk­ty indy­wi­du­la­nie przy­go­to­wa­ne dla flot.
Klien­tom cenią­cym sobie czas i wygo­dę dostep­ne sa apli­ka­cje mobil­ne na Andro­id i iOS gdzie szyb­ko spraw­dzą pozy­cję swo­je­go pojaz­du i ustwa­ią alert strefowy