Skip to main content

Sys­tem moni­to­rin­gu i loka­li­za­cji pojaz­dów XTrace

Ofer­ta moni­to­rin­gu pojazdów

Pobierz apli­ka­cję XTra­ce do loka­li­zo­wa­nia pojazdu

Apli­ka­cja XTra­ce Android

pobierz

Apli­ka­cja XTra­ce iOS

pobierz

Fil­ter

Prze­wod­nik po sys­te­mach anty­kra­dzie­żo­wych XTra­ce: Od loka­li­za­cji GPS do immo­bi­li­ze­rów cyfrowych

W dzi­siej­szym świe­cie, gdzie tech­no­lo­gia roz­wi­ja się w zawrot­nym tem­pie, bez­pie­czeń­stwo pojaz­dów sta­ło się prio­ry­te­tem zarów­no dla użytkowników…
BWM wnętrze

Zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa pojaz­du: czy war­to insta­lo­wać sys­tem loka­li­za­cji pojaz­dów oprócz autoalarmu?

Insta­la­cja sys­te­mu loka­li­za­cji pojaz­dów po kra­dzie­ży to temat, któ­ry budzi zain­te­re­so­wa­nie wie­lu wła­ści­cie­li aut, szcze­gól­nie w kon­tek­ście już…
samochód BMW

Loka­li­za­tor GPS a ubez­pie­cze­nie samo­cho­du: Czy korzy­sta­nie z loka­li­za­to­ra może wpły­nąć na składki?

Współ­cze­sny świat nie­ustan­nie się roz­wi­ja, a nowo­cze­sne tech­no­lo­gie coraz bar­dziej wkra­cza­ją w nasze życie. Jed­nym z takich rozwiązań,…
policja światła

Jak zna­leźć i odzy­skać skra­dzio­ny samo­chód? Co zro­bić po kra­dzie­ży auta – krok po kroku

Co zro­bić w przy­pad­ku kra­dzie­ży samo­cho­du? To pyta­nie zada­je sobie nie­ste­ty zbyt wie­le osób. Kra­dzie­że samo­cho­dów się zdarzają.…

Śle­dze­nie pojaz­dów, moni­to­ro­wa­nie i loka­li­zo­wa­nie w cza­sie rzeczywistym

Śle­dze­nie pojaz­dów to nic inne­go jak moni­to­ro­wa­nie i loka­li­zo­wa­nie pojaz­dów w cza­sie rzeczywistym.

Ist­nie­je wie­le metod śle­dze­nia pojaz­dów, z któ­rych nie­któ­re są opar­te na tech­no­lo­giach GPS (Glo­bal Posi­tio­ning Sys­tem), a inne na innych tech­no­lo­giach komu­ni­ka­cyj­nych. Oto kil­ka popu­lar­nych metod na namie­rza­nie i moni­to­ring pojaz­dów i ich zastosowania:

  • GPS Trac­king (Śle­dze­nie GPS): moni­to­ring pojaz­dów GPS jest naj­czę­ściej sto­so­wa­ną tech­no­lo­gią do śle­dze­nia pojaz­dów. Pole­ga na wyko­rzy­sta­niu sys­te­mu sate­li­tar­ne­go GPS do okre­śla­nia poło­że­nia pojaz­du. Dane o loka­li­za­cji są prze­sy­ła­ne na ser­wer, gdzie moż­na je moni­to­ro­wać w cza­sie rze­czy­wi­stym. Śle­dze­nie GPS (moni­to­ring pojaz­dów) jest sze­ro­ko sto­so­wa­ne w celach takich jak moni­to­ro­wa­nie flot pojaz­dów, ochro­na przed kra­dzie­żą, zarzą­dza­nie cza­sem pra­cy kie­row­ców itp.
  • GSM Trac­king (Śle­dze­nie GSM): Ta meto­da opie­ra się na wyko­rzy­sta­niu sie­ci GSM (Glo­bal Sys­tem for Mobi­le Com­mu­ni­ca­tions) do loka­li­za­cji pojaz­dów. Pole­ga na prze­sy­ła­niu danych o loka­li­za­cji z urzą­dze­nia w pojeź­dzie do cen­tral­nej bazy danych przy uży­ciu sie­ci komór­ko­wej. Śle­dze­nie GSM może być wyko­rzy­sty­wa­ne w przy­pad­ku bra­ku dostęp­no­ści sygna­łu GPS.
  • RFID Trac­king (Śle­dze­nie RFID): Tech­no­lo­gia RFID (Radio Fre­qu­en­cy Iden­ti­fi­ca­tion), czy­li namie­rza­nie radio­we pojaz­du może być sto­so­wa­na do śle­dze­nia pojaz­dów. Radio­wy sys­tem loka­li­za­cji pojaz­du pole­ga na umiesz­cze­niu spe­cjal­nej ety­kie­ty RFID w pojeź­dzie, któ­ra zawie­ra uni­kal­ny iden­ty­fi­ka­tor. Sta­cje bazo­we z czyt­ni­ka­mi RFID mogą odczy­ty­wać te iden­ty­fi­ka­to­ry, co umoż­li­wia śle­dze­nie pojaz­dów w róż­nych miej­scach, na przy­kład w parkingu.
  • Iner­cyj­ne sys­te­my nawi­ga­cyj­ne: Iner­cyj­ne sys­te­my nawi­ga­cyj­ne (INS) wyko­rzy­stu­ją czuj­ni­ki iner­cyj­ne, takie jak akce­le­ro­me­try i żyro­sko­py, do śle­dze­nia ruchu pojaz­du. Te czuj­ni­ki mie­rzą przy­spie­sze­nie i zmia­ny pręd­ko­ści kąto­wej, co pozwa­la na okre­śle­nie poło­że­nia i orien­ta­cji pojaz­du. INS jest czę­sto sto­so­wa­ny w pojaz­dach o ogra­ni­czo­nej widocz­no­ści sygna­łu GPS, na przy­kład w tunelach.

Śle­dze­nie pojaz­du znaj­du­je zasto­so­wa­nie w wie­lu dzie­dzi­nach, takich jak:

Zarzą­dza­nie flo­tą: Fir­my posia­da­ją­ce flo­ty pojaz­dów (np. fir­my kurier­skie, tak­sów­kar­skie, prze­woź­ni­cy) powin­ny zain­we­sto­wać w śle­dze­nie pojaz­du, gdyż dzię­ki temu mogą moni­to­ro­wać loka­li­za­cję i dzia­ła­nia swo­ich pojaz­dów w cza­sie rze­czy­wi­stym, co pozwa­la na opty­ma­li­za­cję tras, zarzą­dza­nie cza­sem pra­cy kie­row­ców, moni­to­ro­wa­nie zuży­cia pali­wa itp.

  • Bez­pie­czeń­stwo i ochro­na przed kra­dzie­żą: Śle­dze­nie pojaz­du umoż­li­wia szyb­kie odna­le­zie­nie skra­dzio­ne­go pojaz­du i zwięk­sza szan­se na jego odzy­ska­nie. Moż­na rów­nież usta­lić, czy pojazd opu­ścił okre­ślo­ny obszar, co może wska­zy­wać na kradzież.
  • Moni­to­ro­wa­nie pra­cow­ni­ków: Moni­to­ring GPS pojaz­dów pozwa­la na moni­to­ro­wa­nie cza­su pra­cy kie­row­ców, reje­stro­wa­nie tras i pręd­ko­ści pojaz­dów, a tak­że kon­tro­lo­wa­nie prze­strze­ga­nia regu­la­cji i procedur.

Logi­sty­ka i dosta­wy: sys­tem moni­to­rin­gu pojaz­dów GPS  jest szcze­gól­nie przy­dat­ne w bran­żach logi­stycz­nych i dostaw­czych, umoż­li­wia­jąc moni­to­ro­wa­nie postę­pu dosta­wy, pla­no­wa­nie tras i prze­wi­dy­wa­nie cza­sów dostawy.

To tyl­ko kil­ka przy­kła­dów metod na śle­dze­nie pojaz­dów i ich zasto­so­wań. Ist­nie­je wie­le innych tech­no­lo­gii i roz­wią­zań dostęp­nych na ryn­ku, któ­re mogą być wyko­rzy­sty­wa­ne do śle­dze­nia pojaz­dów w róż­nych kontekstach.

Bez­pie­czeń­stwo i zaufanie

XTra­ce – bez­pie­czeń­stwo przede wszystkim!

Sys­tem moni­to­rin­gu pojaz­dów GPS to sys­tem nie­in­wa­zyj­ny i pod­łą­cza­ny poza układ elek­tro­nicz­ny pojaz­du, dzię­ki cze­mu nie wpły­wa na utra­tę gwa­ran­cji, dając Klien­to­wi poczu­cie bez­pie­czeń­stwa. Sys­tem XTra­ce to kom­plek­so­we roz­wią­za­nie geo­lo­ka­li­za­cyj­ne, któ­re skła­da się z:

  • urzą­dze­nia mon­to­wa­ne­go w pojeź­dzie, zawie­ra­ją­ce­go m. in. odbior­nik GPS, nadaj­nik GSM, co pozwa­la na pre­cy­zyj­ne śle­dze­nie pojaz­du w każ­dej sytuacji;
  • ser­we­ra gro­ma­dzą­ce­go i prze­twa­rza­ją­ce­go dane, dla­te­go zna­na jest nie tyl­ko bie­żą­ca loka­li­za­cja pojaz­du, ale rów­nież prze­by­ta przez nie­go trasa;
  • inter­ne­to­we­go pane­lu użyt­kow­ni­ka – dzię­ki łatwo­ści obsłu­gi nasz sys­tem moni­to­rin­gu pojaz­dów GPS może obsłu­gi­wać każdy.

War­to rów­nież dodać, że moni­to­ring GPS pojaz­dów oraz radio­wy sys­tem loka­li­za­cji pojaz­du nie są dro­gi­mi wydat­ka­mi. Dzię­ki temu sto­sun­ko­wo nie­wiel­kim kosz­tem wie­le zysku­jesz. Zobacz nasz cen­nik moni­to­rin­gu.

Kie­dy jest nam potrzeb­ne śle­dze­nie i moni­to­ring samo­cho­du? Jest to roz­wią­za­nie prze­zna­czo­ne zarów­no dla osób pry­wat­nych, jak i firm, któ­rzy chcą pro­wa­dzić moni­to­ring flo­ty, a nie tyl­ko jed­ne­go pojaz­du. Opie­ra­jąc się na naszym wie­lo­let­nim doświad­cze­niu, przy­go­to­wa­li­śmy moni­to­ring GPS pojaz­dów speł­nia­ją­cy wyma­ga­nia nawet naj­bar­dziej wybred­nych użyt­kow­ni­ków. Wybie­ra­jąc go, masz gwa­ran­cję pre­cy­zyj­nej loka­li­za­cji pojaz­dów w dowol­nym momencie.