Skip to main content

Blog

Fil­ter

BWM wnętrze
Pora­dy

Zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa pojaz­du: czy war­to insta­lo­wać sys­tem loka­li­za­cji pojaz­dów oprócz autoalarmu?

Insta­la­cja sys­te­mu loka­li­za­cji pojaz­dów po kra­dzie­ży to temat, któ­ry budzi zain­te­re­so­wa­nie wie­lu wła­ści­cie­li aut, szcze­gól­nie w kon­tek­ście już…
samochód BMW
Pora­dy

Loka­li­za­tor GPS a ubez­pie­cze­nie samo­cho­du: Czy korzy­sta­nie z loka­li­za­to­ra może wpły­nąć na składki?

Współ­cze­sny świat nie­ustan­nie się roz­wi­ja, a nowo­cze­sne tech­no­lo­gie coraz bar­dziej wkra­cza­ją w nasze życie. Jed­nym z takich rozwiązań,…
policja światła
Pora­dy

Jak zna­leźć i odzy­skać skra­dzio­ny samo­chód? Co zro­bić po kra­dzie­ży auta – krok po kroku

Co zro­bić w przy­pad­ku kra­dzie­ży samo­cho­du? To pyta­nie zada­je sobie nie­ste­ty zbyt wie­le osób. Kra­dzie­że samo­cho­dów się zdarzają.…
mapa z trasą
Pora­dy

Ratun­ku! Gdzie jest mój samo­chód? Jak zna­leźć swo­je auto?

Kto z nas przy­naj­mniej raz nie zapy­tał sie­bie „gdzie zapar­ko­wa­łem samo­chód?” po kil­ku godzi­nach spę­dzo­nych na zaku­pach w…
Pora­dy

Jak zabez­pie­czyć się przed kra­dzie­żą auta? Poznaj prak­tycz­ne sposoby

Kra­dzież samo­cho­du jest jed­nym z naj­bar­dziej stre­su­ją­cych doświad­czeń dla wie­lu wła­ści­cie­li pojaz­dów. Ochro­na swo­je­go mie­nia jest klu­czem do…
moduł GPS
Cie­ka­wost­ki

Co poka­zu­je loka­li­za­tor GPS do auta oprócz pozy­cji pojazdu?

Daw­niej loka­li­za­tor GPS w samo­cho­dzie był głów­nie koja­rzo­ny z nawi­ga­cją i poka­zy­wa­niem aktu­al­nej pozy­cji na mapie. Jed­nak technologia…
zabezpieczenie przed kradzieżą aut
Cie­ka­wost­kiPora­dy

Do cze­go słu­ży GPS w samo­cho­dzie? Klu­czo­we zasto­so­wa­nia sys­te­mu GPS w motoryzacji

Do cze­go wyko­rzy­stu­je się GPS? Zasto­so­wa­nie GPS ma wie­le moż­li­wo­ści – do nawi­ga­cji dro­go­wej, mor­skiej i lot­ni­czej, geolokalizacji,…
Cie­ka­wost­ki

Jak dzia­ła GPS w samochodzie?

Loka­li­za­tor GPS w samo­cho­dzie to nie­wiel­ki ele­ment, któ­ry może mieć kolo­sal­ny wpływ na bez­pie­czeń­stwo pojaz­du oraz przy­czy­nić się…
Pora­dy

Jaki loka­li­za­tor GPS do samo­cho­du wybrać?

Pla­nu­jesz zakup loka­li­za­to­ra GPS do samo­cho­du? War­to wie­dzieć, jaki loka­li­za­tor GPS do samo­cho­du będzie  naj­lep­szy, czy­li któ­ry najlepiej…