Skip to main content

W dzi­siej­szym świe­cie, gdzie tech­no­lo­gia roz­wi­ja się w zawrot­nym tem­pie, bez­pie­czeń­stwo pojaz­dów sta­ło się prio­ry­te­tem zarów­no dla użyt­kow­ni­ków indy­wi­du­al­nych, jak i biz­ne­so­wych. Fir­ma XTra­ce, lider w bran­ży sys­te­mów moni­to­rin­gu pojaz­dów, ofe­ru­je zaawan­so­wa­ne roz­wią­za­nia anty­kra­dzie­żo­we, któ­re łączą w sobie nowo­cze­sne tech­no­lo­gie loka­li­za­cji GPS i sys­te­mu radio­we­go  z cyfro­wy­mi immo­bi­li­ze­ra­mi. W tym arty­ku­le przyj­rzy­my się bli­żej, jak sys­te­my anty­kra­dzie­żo­we XTra­ce chro­nią pojaz­dy przed nie­po­wo­ła­nym dostę­pem i jakie korzy­ści nio­są dla róż­nych grup użytkowników.

Loka­li­za­cja GPS – ser­ce sys­te­mu XTrace

Pod­sta­wą każ­de­go sys­te­mu anty­kra­dzie­żo­we­go XTra­ce jest zaawan­so­wa­na tech­no­lo­gia loka­li­za­cji GPS. Dzię­ki niej moż­li­we jest śle­dze­nie pojaz­du w cza­sie rze­czy­wi­stym, co sta­no­wi klu­czo­wy ele­ment w zapo­bie­ga­niu kra­dzie­ży. Sys­te­my GPS XTra­ce cha­rak­te­ry­zu­ją się wyso­ką pre­cy­zją, co pozwa­la na dokład­ne okre­śle­nie poło­że­nia pojaz­du, nawet w trud­nych warun­kach, takich jak gęsta zabu­do­wa miej­ska czy zale­sio­ne tereny.

Immo­bi­li­ze­ry cyfro­we – nowa era ochrony

Kolej­nym kro­kiem w ewo­lu­cji sys­te­mów anty­kra­dzie­żo­wych są cyfro­we immo­bi­li­ze­ry, któ­re fir­ma XTra­ce włą­czy­ła do swo­jej ofer­ty. Immo­bi­li­zer to urzą­dze­nie, któ­re unie­moż­li­wia uru­cho­mie­nie pojaz­du bez odpo­wied­nie­go klu­cza lub pilo­ta. Wer­sje cyfro­we tych urzą­dzeń ofe­ro­wa­ne przez XTra­ce są jesz­cze bar­dziej zaawan­so­wa­ne – wyko­rzy­stu­ją one uni­kal­ne algo­ryt­my szy­fro­wa­nia, co czy­ni je nie­mal nie­moż­li­wy­mi do obej­ścia przez poten­cjal­nych złodziei.

Połą­cze­nie Loka­li­za­cji GPS, sys­te­mu radio­we­go i Immo­bi­li­ze­rów Cyfro­wych – Kom­plek­so­we Roz­wią­za­nie XTrace

Fir­ma XTra­ce idzie o krok dalej, ofe­ru­jąc swo­im klien­tom nie tyl­ko poje­dyn­cze, zaawan­so­wa­ne sys­te­my anty­kra­dzie­żo­we, ale rów­nież moż­li­wość ich inte­gra­cji. Połą­cze­nie pre­cy­zyj­nej loka­li­za­cji GPS i sys­te­mu radio­we­go z zaawan­so­wa­ny­mi immo­bi­li­ze­ra­mi cyfro­wy­mi two­rzy kom­plek­so­wy sys­tem ochro­ny pojaz­dów. Taka syner­gia tech­no­lo­gii pozwa­la na jesz­cze sku­tecz­niej­szą ochro­nę przed kra­dzie­żą, łącząc w sobie zale­ty obu sys­te­mów. Użyt­kow­ni­cy korzy­sta­ją­cy z tej zin­te­gro­wa­nej ofer­ty mogą cie­szyć się dodat­ko­wym spo­ko­jem, wie­dząc, że ich pojazd jest chro­nio­ny przez dwa nie­za­leż­ne, ale współ­pra­cu­ją­ce ze sobą sys­te­my, co zna­czą­co zwięk­sza bezpieczeństwo.

reklama

Naj­wyż­szy Poziom Ochro­ny – Połą­cze­nie Sys­te­mów z Dodat­ko­wym Urzą­dze­niem “Uśpio­nym”

Dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów, XTra­ce ofe­ru­je jesz­cze jeden poziom zabez­pie­cze­nia – połą­cze­nie sys­te­mów loka­li­za­cji GPS, sys­te­mu radio­we­go i immo­bi­li­ze­rów cyfro­wych, wspie­ra­ne przez spe­cjal­ne urzą­dze­nie “uśpio­ne”. To urzą­dze­nie pozo­sta­je nie­ak­tyw­ne do momen­tu wykry­cia pró­by zagłu­sza­nia sygna­łu pod­sta­wo­we­go sys­te­mu loka­li­za­cji GPS, co zna­czą­co utrud­nia jego zna­le­zie­nie i dez­in­te­gra­cję. W przy­pad­ku, gdy urzą­dze­nie głów­ne nie nada­je dodat­ko­we urzą­dze­nie jest akty­wo­wa­ne, zapew­nia­jąc cią­głość ochro­ny i umoż­li­wia­jąc fir­mie XTra­ce pomoc wła­ści­cie­lo­wi pojaz­du oraz służ­bom bez­pie­czeń­stwa na szyb­kie odzy­ska­nie pojaz­du. Ta war­stwa dodat­ko­we­go zabez­pie­cze­nia sta­no­wi osta­tecz­ną linię obro­ny przed naj­bar­dziej zaawan­so­wa­ny­mi meto­da­mi kra­dzie­ży, ofe­ru­jąc klien­tom XTra­ce naj­wyż­szy moż­li­wy poziom bezpieczeństwa.

Inte­gra­cja z ubez­pie­cze­niem komunikacyjnym

XTra­ce idzie o krok dalej, ofe­ru­jąc inte­gra­cję swo­ich sys­te­mów anty­kra­dzie­żo­wych z ubez­pie­cze­niem komu­ni­ka­cyj­nym. Dzię­ki temu użyt­kow­ni­cy mogą liczyć na niż­sze skład­ki ubez­pie­cze­nio­we, ponie­waż fir­my ubez­pie­cze­nio­we doce­nia­ją dodat­ko­we zabez­pie­cze­nia, jakie ofe­ru­ją sys­te­my XTra­ce. To roz­wią­za­nie jest korzyst­ne zarów­no dla użyt­kow­ni­ków indy­wi­du­al­nych, jak i firm zarzą­dza­ją­cych duży­mi flo­ta­mi pojazdów.

Apli­ka­cja XTra­ce – kon­tro­la w zasię­gu ręki

Wszyst­kie sys­te­my anty­kra­dzie­żo­we XTra­ce są obsłu­gi­wa­ne przez intu­icyj­ną apli­ka­cję mobil­ną, któ­ra umoż­li­wia użyt­kow­ni­kom peł­ną kon­tro­lę nad ich pojaz­da­mi. Apli­ka­cja pozwa­la na śle­dze­nie pojaz­du w cza­sie rze­czy­wi­stym, otrzy­my­wa­nie powia­do­mień o wszel­kich nie­pra­wi­dło­wo­ściach oraz zarzą­dza­nie funk­cja­mi anty­kra­dzie­żo­wy­mi. Jest to szcze­gól­nie przy­dat­ne w sytu­acjach kry­zy­so­wych, takich jak pró­ba kra­dzie­ży pojazdu.

XTra­ce sku­tecz­na ochro­na pojazdu

Sys­te­my anty­kra­dzie­żo­we XTra­ce sta­no­wią kom­plek­so­we roz­wią­za­nie dla wszyst­kich, któ­rzy chcą sku­tecz­nie chro­nić swo­je pojaz­dy. Od pre­cy­zyj­nej loka­li­za­cji GPS, sys­te­mu radio­we­go przez zaawan­so­wa­ne immo­bi­li­ze­ry cyfro­we, po kom­plek­so­we roz­wią­za­nia dla flot – XTra­ce ofe­ru­je pro­duk­ty i usłu­gi, któ­re odpo­wia­da­ją na potrze­by zarów­no użyt­kow­ni­ków indy­wi­du­al­nych, jak i biz­ne­so­wych. Dzię­ki cią­głe­mu dąże­niu do inno­wa­cji i zro­zu­mie­niu potrzeb ryn­ku, XTra­ce utrzy­mu­je pozy­cję lide­ra w bran­ży sys­te­mów antykradzieżowych.