Skip to main content

Daw­niej loka­li­za­tor GPS w samo­cho­dzie był głów­nie koja­rzo­ny z nawi­ga­cją i poka­zy­wa­niem aktu­al­nej pozy­cji na mapie. Jed­nak tech­no­lo­gia postę­pu­je, a współ­cze­sne urzą­dze­nia GPS ofe­ru­ją znacz­nie wię­cej funk­cji, któ­re słu­żą nie tyl­ko do nawi­ga­cji, ale tak­że do moni­to­ro­wa­nia róż­nych para­me­trów pojaz­du i zwięk­sza­nia bez­pie­czeń­stwa. Pyta­nie „Co poka­zu­je GPS w samo­cho­dzie?” sta­je się bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne i roz­bu­do­wa­ne w odpo­wie­dzi z każ­dym rokiem.

Nie tyl­ko loka­li­za­cja — dodat­ko­we dane – GPS w samo­cho­dzie co pokazuje?

Co wska­zu­je GPS? Glo­bal­ny Sys­tem Pozy­cjo­no­wa­nia (GPS), wska­zu­je dokład­ną pozy­cję geo­gra­ficz­ną na powierzch­ni Zie­mi w opar­ciu o sygna­ły otrzy­my­wa­ne od sate­li­tów orbi­tu­ją­cych wokół naszej pla­ne­ty. Dzię­ki temu urzą­dze­nia z GPS potra­fią okre­ślić nasze poło­że­nie, kie­ru­nek, w któ­rym się poru­sza­my, oraz pręd­kość. Te dane są klu­czo­we dla nawi­ga­cji, map cyfro­wych i wie­lu innych zastosowań.

Infor­ma­cja o wła­ma­niu do samochodu 

Nowo­cze­sne urzą­dze­nia GPS są czę­sto połą­czo­ne z sys­te­mem alar­mo­wym samo­cho­du. W przy­pad­ku wła­ma­nia, dane z GPS w samo­cho­dzie są wysy­ła­ne do wła­ści­cie­la, umoż­li­wia­jąc szyb­ką reak­cję i zwięk­sza­jąc szan­se na odzy­ska­nie pojaz­du. Dzię­ki temu wła­ści­ciel może szyb­ko zawia­do­mić odpo­wied­nie służ­by lub sko­rzy­stać z apli­ka­cji mobil­nej do śle­dze­nia pojaz­du w cza­sie rze­czy­wi­stym. Ponad­to nie­któ­re sys­te­my są wypo­sa­żo­ne w funk­cję auto­ma­tycz­ne­go blo­ko­wa­nia sil­ni­ka w przy­pad­ku pró­by kra­dzie­ży, co zna­czą­co ogra­ni­cza moż­li­wość jego dal­sze­go prze­miesz­cza­nia. Współ­pra­cu­jąc z lokal­ny­mi służ­ba­mi porząd­ko­wy­mi, infor­ma­cje z odbior­ni­ka GPS mogą przy­czy­nić się do szyb­sze­go odzy­ska­nia pojaz­du i zła­pa­nia sprawców.

Umiesz­cze­nie auta na lawecie 

Jeśli Two­je auto zosta­nie nie­le­gal­nie prze­wie­zio­ne na lawe­cie, GPS wykry­je taką sytu­ację i powia­do­mi Cię o tym. Dane urzą­dze­nia GPS ana­li­zu­ją pozy­cję i ruch pojaz­du w taki spo­sób, że są w sta­nie odróż­nić jaz­dę na wła­snych kołach od jaz­dy na lawe­cie. Dzię­ki tej funk­cji kie­row­cy mogą być pew­ni, że w przy­pad­ku odho­lo­wa­nia pojaz­du zosta­ną natych­miast powia­do­mie­ni. Czę­sto towa­rzy­szy temu opcja auto­ma­tycz­ne­go alar­mu, któ­ry zosta­nie akty­wo­wa­ny w momen­cie wykry­cia takiej sytu­acji. W ten spo­sób kie­row­ca może pod­jąć odpo­wied­nie kro­ki, takie jak skon­tak­to­wa­nie się z fir­mą odho­lo­wu­ją­cą lub zgło­sze­nie na policję.

autopromocja

Poka­zy­wa­nie pręd­ko­ści samochodu

Współ­cze­sne urzą­dze­nia GPS nie tyl­ko poka­zu­ją naszą pozy­cję, ale rów­nież dokład­nie mie­rzą pręd­kość, z jaką się poru­sza­my. To nie­zwy­kle przy­dat­ne w momen­cie, gdy chce­my kon­tro­lo­wać swo­je tem­po jaz­dy lub spraw­dzić, czy prze­strze­ga­li­śmy ogra­ni­czeń pręd­ko­ści. Funk­cja ta jest czę­sto wyko­rzy­sty­wa­na przez fir­my trans­por­to­we w celu moni­to­ro­wa­nia zacho­wa­nia kie­row­ców i zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa na dro­dze. Może rów­nież słu­żyć jako dowód w przy­pad­ku fał­szy­wych oskar­żeń o prze­kro­cze­nie pręd­ko­ści. Wie­le urzą­dzeń pozwa­la rów­nież na zapi­sy­wa­nie danych o pręd­ko­ści, co może być przy­dat­ne do ana­li­zy wła­sne­go sty­lu jazdy.

Obro­ty sil­ni­ka i zuży­cie paliwa 

Bar­dziej zaawan­so­wa­ne mode­le łączą się bez­po­śred­nio z kom­pu­te­rem pokła­do­wym samo­cho­du. Dzię­ki temu mogą poka­zy­wać takie infor­ma­cje, jak obro­ty sil­ni­ka czy aktu­al­ne zuży­cie pali­wa. Te dane GPS są nie­oce­nio­ne dla osób dba­ją­cych o eko­no­micz­ną jaz­dę. Pozwa­la­ją one na moni­to­ro­wa­nie sku­tecz­no­ści jaz­dy i ewen­tu­al­ne dosto­so­wy­wa­nie sty­lu pro­wa­dze­nia pojaz­du w celu oszczę­dza­nia pali­wa. Dodat­ko­wo, kie­row­cy mogą na bie­żą­co kon­tro­lo­wać stan tech­nicz­ny pojaz­du, dzię­ki cze­mu mogą uni­kać ewen­tu­al­nych awa­rii lub uszkodzeń.

Pro­gra­mo­wa­nie alarmów

 Ist­nie­je moż­li­wość zapro­gra­mo­wa­nia alar­mu w urzą­dze­niu GPS, któ­ry powia­do­mi nas, jeśli samo­chód prze­kro­czy daną pręd­kość lub wyje­dzie z okre­ślo­ne­go obsza­ru. To świet­ne roz­wią­za­nie dla rodzi­ców, któ­rzy chcą moni­to­ro­wać jaz­dę swo­ich dzie­ci czy dla firm moni­to­ru­ją­cych swo­ją flo­tę pojaz­dów. Takie funk­cje zwięk­sza­ją poczu­cie bez­pie­czeń­stwa i kon­tro­lę nad pojaz­dem. Dla przed­się­biorstw trans­por­to­wych ozna­cza to rów­nież moż­li­wość opty­ma­li­za­cji tras i kon­tro­li cza­su pra­cy kie­row­ców. Dzię­ki temu moż­na z łatwo­ścią zarzą­dzać flo­tą pojaz­dów i reago­wać na wszel­kie nieprawidłowości.

Śle­dze­nie histo­rii tras i więcej

Dla wie­lu użyt­kow­ni­ków jed­nym z naj­bar­dziej uży­tecz­nych aspek­tów nowo­cze­snych urzą­dzeń GPS jest moż­li­wość spraw­dze­nia histo­rii prze­by­tych tras. Dzię­ki temu może­my ana­li­zo­wać swo­je tra­sy, szu­kać opty­mal­nych dróg czy kon­tro­lo­wać, gdzie dokład­nie byli­śmy w danym cza­sie. We wszyst­kich tych aspek­tach dosko­na­le spraw­dzi się loka­li­za­tor GPS do auta XTrace.

Z jaką dokład­no­ścią poka­zu­je GPS?

Nowo­cze­sny odbior­nik GPS dobrej jako­ści ofe­ru­je dokład­ność pozy­cjo­no­wa­nia w zakre­sie od 3 do 5 metrów w więk­szo­ści warun­ków. War­to zazna­czyć, że róż­ne czyn­ni­ki, takie jak zakłó­ce­nia atmos­fe­rycz­ne czy prze­szko­dy tere­no­we, mogą wpły­wać na dokład­ność pomiarów.

Ana­li­za tra­sy i prze­by­tych kilo­me­trów z rapor­tu sys­te­mu GPS daje nam dokład­ny obraz tego, jak dale­ko i jak czę­sto podró­żo­wa­li­śmy w cią­gu mie­sią­ca. Uwzględ­nia­jąc te dane wraz ze śred­nim spa­la­niem z kom­pu­te­ra pokła­do­we­go, może­my dokład­nie osza­co­wać ilość zuży­te­go pali­wa. Mając świa­do­mość aktu­al­nych cen pali­wa, jeste­śmy w sta­nie dokład­nie obli­czyć mie­sięcz­ne kosz­ty zwią­za­ne z tan­ko­wa­niem. Taka ana­li­za pozwa­la nie tyl­ko kon­tro­lo­wać wydat­ki, ale tak­że pla­no­wać przy­szłe tra­sy w spo­sób bar­dziej ekonomiczny.

Czy GPS dzia­ła przy wyłą­czo­nym silniku?

Tak, GPS może dzia­łać przy wyłą­czo­nym sil­ni­ku, o ile urzą­dze­nie ma zasi­la­nie, na przy­kład z wbu­do­wa­ne­go aku­mu­la­to­ra lub innych źró­deł ener­gii. Wie­lu pro­du­cen­tów urzą­dzeń GPS do samo­cho­dów pro­jek­tu­je je tak, aby dzia­ła­ły nie­za­leż­nie od sta­nu sil­ni­ka, co pozwa­la na kon­ty­nu­ację nawi­ga­cji czy śle­dze­nie pojaz­du, nawet gdy jest on wyłączony.

Pod­su­mo­wu­jąc, współ­cze­sne tech­no­lo­gie GPS ofe­ru­ją znacz­nie wię­cej niż tyl­ko infor­ma­cje o pozy­cji. Infor­ma­cje z GPS w samo­cho­dzie obej­mu­ją od moni­to­ro­wa­nia para­me­trów samo­cho­du po zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa i kon­tro­li nad pojaz­dem, moż­li­wo­ści są nie­mal nie­ogra­ni­czo­ne. Jeśli więc zasta­na­wiasz się, co poka­zu­je GPS, odpo­wiedź brzmi: znacz­nie wię­cej, niż myślisz.