Skip to main content

Loka­li­za­tor GPS w samo­cho­dzie to nie­wiel­ki ele­ment, któ­ry może mieć kolo­sal­ny wpływ na bez­pie­czeń­stwo pojaz­du oraz przy­czy­nić się do jego szyb­kie­go odzy­ska­nia w przy­pad­ku kra­dzie­ży. Jeśli cie­ka­wi Cię, w jaki spo­sób dzia­ła oraz chcesz poznać wszyst­kie korzy­ści pły­ną­ce z jego użyt­ko­wa­nia, wszyst­ko wyja­śnia­my w poniż­szym tek­ście. Prze­czy­taj i dowiedz się o wszyst­kim co daje GPS w samo­cho­dzie — jak to dzia­ła, kie­dy z nie­go korzy­stać i jaki ma zasięg.

Jak dzia­ła loka­li­za­tor GPS w samochodzie?

Jak dzia­ła GPS w samo­cho­dzie? Zacznij­my naj­pierw od roz­szy­fro­wa­nia tej nazwy. Ter­min „GPS” to skró­to­wiec od angiel­skich słów Glo­bal Posi­tio­ning Sys­tem. Głów­ne zasa­dy jego dzia­ła­nia są nastę­pu­ją­ce: roz­miesz­czo­ne na orbi­cie Zie­mi sate­li­ty GPS wysy­ła­ją sygna­ły radio­we z infor­ma­cja­mi o swo­jej pozy­cji i cza­sie wysła­nia sygna­łu. Odbior­nik GPS w samo­cho­dzie odbie­ra te sygna­ły i dzię­ki nim usta­la swo­je dokład­ne położenie. 

A jak dzia­ła GPS w samo­cho­dzie? Klu­czem jest ana­li­za sygna­łów od co naj­mniej czte­rech sate­li­tów GPS. Dzię­ki nim jest w sta­nie pre­cy­zyj­nie okre­ślić sze­ro­kość geo­gra­ficz­ną, dłu­gość geo­gra­ficz­ną oraz wyso­kość pojaz­du. Ponad­to po usta­le­niu bie­żą­cej loka­li­za­cji odbior­nik GPS w samo­cho­dzie obli­cza tra­sę na pod­sta­wie zapi­sa­nych map lub danych mapo­wych z zewnętrz­ne­go źródła. 

Odbior­nik GPS dostar­cza rów­nież wska­zó­wek nawi­ga­cyj­nych, takich jak skrę­ty, odle­gło­ści i czas podró­ży. W zależ­no­ści od pre­fe­ren­cji tra­sy, ogra­ni­czeń pręd­ko­ści, ruchu dro­go­we­go i innych czyn­ni­ków, GPS wyzna­cza opty­mal­ną tra­sę dla kie­row­cy. Te wska­zów­ki mogą być wyświe­tla­ne na ekra­nie samo­cho­do­we­go sys­te­mu nawi­ga­cyj­ne­go lub odczy­ty­wa­ne przez gło­so­wy sys­tem nawigacyjny.

Czy GPS dzia­ła przy wyłą­czo­nym silniku?

Tak — dzia­ła, gdyż ma nie­za­leż­ne zasi­la­nie. War­to jed­nak zauwa­żyć, że dzia­ła­nie loka­li­za­to­ra GPS w samo­cho­dzie może być utrud­nio­ne w obsza­rach, gdzie sygnał GPS jest blo­ko­wa­ny lub osła­bio­ny, na przy­kład w tune­lach, mię­dzy wyso­ki­mi budyn­ka­mi lub w gęstym lesie. 

Jak dzia­ła nadaj­nik GPS w samo­cho­dzie w takich sytu­acjach? Tak samo, jak nor­mal­nie, jed­nak może mieć trud­no­ści w usta­le­niu dokład­nej loka­li­za­cji pojaz­du. W takim przy­pad­ku war­to wybrać model, któ­ry umoż­li­wia dodat­ko­wo loka­li­za­cję pozy­cji dro­gą radiową.

Jakie korzy­ści wyni­ka­ją z zabez­pie­cze­nia pojaz­du sys­te­mem GPS?

Loka­li­zo­wa­nie samo­cho­du przez GPS może przy­nieść wie­le korzy­ści. Jed­ną z naj­waż­niej­szych jest moż­li­wość śle­dze­nia pojaz­du w cza­sie rze­czy­wi­stym. Dzię­ki temu wła­ści­ciel lub ope­ra­tor może moni­to­ro­wać tra­sę, na któ­rej znaj­du­je się pojazd oraz spraw­dzić, czy poru­sza się zgod­nie z zapla­no­wa­nym pla­nem. Tak samo dzia­ła sys­tem wie­lu loka­li­za­to­rów roz­miesz­czo­nych na róż­nych pojaz­dach, czy­li moni­to­ring flo­ty. Efek­ty? Moż­li­wość wyzna­cze­nia naj­szyb­szych tras, co prze­kła­da się na oszczęd­ność cza­su oraz paliwa.

GPS w samo­cho­dzie to więk­sze bezpieczeństwo

To, jak dzia­ła GPS w aucie, wpły­wa rów­nież wydaj­nie na bez­pie­czeń­stwo . Gdy zda­rzy się wypa­dek lub doj­dzie do awa­rii, sys­tem GPS może auto­ma­tycz­nie wysłać powia­do­mie­nie do służb ratun­ko­wych, infor­mu­jąc rów­no­cze­śnie o dokład­nej loka­li­za­cji pojaz­du. Dzię­ki temu moż­na szyb­ko skie­ro­wać pomoc na miej­sce zda­rze­nia i zmi­ni­ma­li­zo­wać czas reakcji. 

Jak sys­tem GPS umoż­li­wia loka­li­za­cję samo­cho­du po kradzieży?

Jak dzia­ła nadaj­nik GPS w samo­cho­dzie w przy­pad­ku kra­dzie­ży? W takiej sytu­acji sys­tem GPS umoż­li­wia śle­dze­nie loka­li­za­cji skra­dzio­ne­go pojaz­du, co znacz­nie zwięk­sza szan­se na jego odzy­ska­nie. Użyt­kow­nik może udo­stęp­nić dane doty­czą­ce loka­li­za­cji odpo­wied­nim orga­nom ści­ga­nia, któ­re mogą wyko­rzy­stać te infor­ma­cje do pod­ję­cia sku­tecz­nych działań. 

Jak dzia­ła loka­li­za­tor GPS w samo­cho­dzie, wyja­śni­li­śmy poprzed­nio. Ten ele­ment pozwa­la na odna­le­zie­nie pojaz­du, któ­ry np. został skra­dzio­ny, a następ­nie porzu­co­ny w odlud­nym miejscu.

Jaki zasięg ma GPS?

Czę­sto zada­wa­nym pyta­niem obok jak dzia­ła GPS w aucie, jest pyta­nie o zasięg tego ele­men­tu. Tu może­my powie­dzieć, że zasięg GPS jest nie­ogra­ni­czo­ny. Ale uwa­ga — do popraw­ne­go dzia­ła­nia sys­te­mu wyma­ga­ne jest połą­cze­nie z mini­mum trze­ma satelitami.

Kie­dy pojazd zosta­je skra­dzio­ny, wła­ści­ciel może zgło­sić ten fakt wraz z infor­ma­cja­mi o zain­sta­lo­wa­nym loka­li­za­to­rze GPS. Jak dzia­ła loka­li­za­tor GPS w samo­cho­dzie? Głów­ne zada­nie loka­li­za­to­ra GPS pole­ga na odbie­ra­niu sygna­łów od sate­li­tów GPS i usta­la­niu poło­że­nia samo­cho­du na pod­sta­wie tych sygnałów.

Jak dzia­ła nadaj­nik GPS w aucie w takiej sytu­acji? Gdy sygna­ły GPS są odbie­ra­ne przez loka­li­za­tor w skra­dzio­nym pojeź­dzie, infor­ma­cje o poło­że­niu są prze­sy­ła­ne do sys­te­mu moni­to­ru­ją­ce­go. Ten sys­tem pozwa­la na śle­dze­nie ruchu pojaz­du w cza­sie rze­czy­wi­stym. W ten spo­sób, sys­tem GPS umoż­li­wia loka­li­za­cję skra­dzio­ne­go samochodu.

GPS w samo­cho­dzie – jak dzia­ła po kradzieży? 

Wła­ści­ciel pojaz­du może skon­tak­to­wać się z odpo­wied­ni­mi służ­ba­mi, taki­mi jak poli­cja i prze­ka­zać im infor­ma­cje o zain­sta­lo­wa­nym loka­li­za­to­rze GPS oraz dane do logo­wa­nia do sys­te­mu moni­to­ru­ją­ce­go. Dzię­ki temu orga­ny ści­ga­nia mogą akty­wo­wać funk­cję śle­dze­nia loka­li­za­cji pojazdu.

Kie­dy loka­li­za­tor GPS dzia­ła w samo­cho­dzie, sys­tem śle­dzi poło­że­nie pojaz­du na bie­żą­co. Ta infor­ma­cja jest nie­zwy­kle cen­na dla orga­nów ści­ga­nia, któ­re mogą podej­mo­wać dzia­ła­nia mają­ce na celu odzy­ska­nie skra­dzio­ne­go pojaz­du. Dzię­ki dokład­ne­mu śle­dze­niu loka­li­za­cji, poli­cja może szyb­ko dotrzeć do pojaz­du i pod­jąć odpo­wied­nie działania.

W przy­pad­ku odna­le­zie­nia skra­dzio­ne­go samo­cho­du, loka­li­za­tor GPS nadal dzia­ła, umoż­li­wia­jąc śle­dze­nie pojaz­du nawet po zakoń­cze­niu kra­dzie­ży. To daje wła­ści­cie­lo­wi pojaz­du pew­ność, że pojazd zosta­nie odna­le­zio­ny, a spraw­cy będą odpo­wied­nio ukarani.

Czy GPS w samo­cho­dzie jest legalny?

GPS zamon­to­wa­ny w Two­im aucie i na Two­je życze­nie jest cał­ko­wi­cie legal­nym urzą­dze­niem. Nie­le­gal­nym będzie tyl­ko w sytu­acji mon­ta­żu sys­te­mu bez wie­dzy i zgo­dy wła­ści­cie­la pojazdu. 

Wnio­sek jest taki, że loka­li­za­tor GPS w samo­cho­dzie odgry­wa klu­czo­wą rolę w odnaj­dy­wa­niu skra­dzio­nych pojaz­dów. Dzię­ki swo­jej funk­cji śle­dze­nia poło­że­nia, sys­tem GPS zapew­nia wła­ści­cie­lom pojaz­dów więk­sze bez­pie­czeń­stwo i szan­se na odzy­ska­nie skra­dzio­ne­go mienia. 

Sko­ro już wiesz, jak dzia­ła GPS w samo­cho­dzie, może chcesz mieć loka­li­za­tor rów­nież u sie­bie? A jaki loka­li­za­tor GPS do samo­cho­du wybrać? Szcze­gó­ły tech­nicz­ne loka­li­za­to­ra oraz jego mon­ta­żu zawsze usta­la­ne są przed mon­ta­żem. Pod uwa­gę bra­nych jest kil­ka rze­czy – model auta czy jego wiek. Każ­dy loka­li­za­tor dzia­ła na tej samej zasa­dzie, ich mon­taż jest jed­nak różny.Więcej infor­ma­cji znaj­dziesz w naszym tek­ście loka­li­zo­wa­nie samo­cho­du – ofer­ta XTrace