Skip to main content

Pla­nu­jesz zakup loka­li­za­to­ra GPS do samo­cho­du? War­to wie­dzieć, jaki loka­li­za­tor GPS do samo­cho­du będzie  naj­lep­szy, czy­li któ­ry naj­le­piej będzie odpo­wia­dać Two­im potrze­bom. Dla­te­go musisz przede wszyst­kim okre­ślić, jak masz zamiar korzy­stać z takie­go urzą­dze­nia? Czy potrze­bu­jesz go tyl­ko do śle­dze­nia pojaz­du, czy też do moni­to­ro­wa­nia jego sta­nu tech­nicz­ne­go? Czy potrze­bu­jesz go do moni­to­ro­wa­nia pręd­ko­ści pojaz­du? Czy potrze­bu­jesz go do moni­to­ro­wa­nia zuży­cia pali­wa? A może cho­dzi o śle­dze­nie flo­ty pojaz­dów?

Po okre­śle­niu swo­ich potrzeb, musisz zde­cy­do­wać, jaki loka­li­za­tor GPS do auta będzie dla Cie­bie naj­lep­szy. Na ryn­ku dostęp­nych jest wie­le róż­nych urzą­dzeń tego typu. Poka­zu­je­my, czym róż­nią się pomię­dzy sobą. Z pew­no­ścią dzię­ki temu dowiesz się, jaki loka­li­za­tor GPS wybrać do samo­cho­du, aby mieć pew­ność satys­fak­cji z doko­na­ne­go wyboru.

Jak dzia­ła zabez­pie­cze­nie GPS zamon­to­wa­ne w samochodzie?

Zabez­pie­cze­nie GPS zamon­to­wa­ne w samo­cho­dzie odno­si się zwy­kle do funk­cji anty­kra­dzie­żo­wych i śle­dze­nia pojaz­du w przy­pad­ku kra­dzie­ży. Aby wie­dzieć, jaki loka­li­za­tor GPS do auta będzie dla Cie­bie naj­lep­szy, war­to poznać naj­pierw ogól­ne zasa­dy dzia­ła­nia takie­go zabezpieczenia.

Zabez­pie­cze­nie GPS w samo­cho­dzie jest zin­te­gro­wa­ne z odbior­ni­kiem GPS, któ­ry albo sta­no­wi część sys­te­mu nawi­ga­cji, albo jest osob­nym urzą­dze­niem śle­dzą­cym. Stan­dar­do­wo jest rów­nież wypo­sa­żo­ne w moduł komu­ni­ka­cyj­ny, umoż­li­wia­ją­cy prze­sy­ła­nie infor­ma­cji o loka­li­za­cji pojaz­du do Cen­trum moni­to­rin­gu. Moduł ten może korzy­stać z róż­nych tech­no­lo­gii, takich jak sieć GSM, GPRS, 3G, 4G lub nawet bez­prze­wo­do­wa sieć komór­ko­wa IoT (Inter­net of Things).

Zabez­pie­cze­nie GPS w samo­cho­dzie moni­to­ru­je loka­li­za­cję pojaz­du na pod­sta­wie odbie­ra­nych sygna­łów sate­li­tar­nych. Infor­ma­cje te są prze­ka­zy­wa­ne poprzez wspo­mnia­ny moduł komu­ni­ka­cyj­ny do Cen­trum Moni­to­rin­gu, któ­ry prze­cho­wu­je dane doty­czą­ce tra­sy, pręd­ko­ści i inne infor­ma­cje zwią­za­ne z poło­że­niem pojazdu.

Dowiedz się wię­cej: Jak dzia­ła GPS w samochodzie?

Ile kosz­tu­je GPS w samochodzie?

Koszt GPS to nie­wiel­ka cena w porów­na­niu z korzy­ścia­mi wyni­ka­ją­cy­mi z jego użytkowania.

W przy­pad­ku nie­au­to­ry­zo­wa­ne­go uży­cia samo­cho­du, na przy­kład w przy­pad­ku kra­dzie­ży, zabez­pie­cze­nie GPS może wyzwo­lić alarm oraz wysłać powia­do­mie­nie do wła­ści­cie­la pojaz­du lub służb odpo­wie­dzial­nych za bez­pie­czeń­stwo. Powia­do­mie­nia mogą być wysy­ła­ne w for­mie wia­do­mo­ści tek­sto­wych, e‑maili lub powia­do­mień push do odpo­wied­nich apli­ka­cji mobilnych.

Dane zabez­pie­cze­nia GPS, w tym loka­li­za­cja, tra­sa i alar­my, są zazwy­czaj prze­sy­ła­ne do Cen­trum Moni­to­rin­gu, któ­ry umoż­li­wia wła­ści­cie­lo­wi pojaz­du lub odpo­wied­nim służ­bom moni­to­ro­wa­nie i śle­dze­nie pojaz­du w cza­sie rzeczywistym.

Waż­ne jest, aby pamię­tać, że zabez­pie­cze­nie GPS w samo­cho­dzie może róż­nić się w zależ­no­ści od pro­du­cen­ta i mode­lu pojaz­du. Nie­któ­re samo­cho­dy są fabrycz­nie wypo­sa­żo­ne w sys­te­my anty­kra­dzie­żo­we, pod­czas gdy w innych przy­pad­kach moż­na zain­sta­lo­wać osob­ne urzą­dze­nia śle­dzą­ce, któ­re ofe­ru­ją funk­cje zabez­pie­cze­nia GPS. Loka­li­zo­wa­nie samo­cho­du przez GPS to waż­na funk­cja, ale nie jedyna.

Jakie są kosz­ty zaku­pu i insta­la­cji loka­li­za­to­ra GPS do samochodu?

Kosz­ty skła­da­ją się z dwóch czę­ści. Pierw­sza to sam loka­li­za­tor, dru­ga – opła­ta za jego montaż.

W pierw­szym przy­pad­ku cena będzie róż­nić się w zależ­no­ści od tego, jaki loka­li­za­tor GPS do samo­cho­du wybie­rzesz. Prze­dział jest duży, ponie­waż pro­fe­sjo­nal­ne loka­li­za­to­ry GPS kosz­tu­ją od kil­ku do kil­ku­na­stu tysię­cy zło­tych. Koszt zale­ży od jego funk­cji i jakości.

Naj­czę­ściej loka­li­za­to­ry GPS są mon­to­wa­ne w samo­cho­dzie przez pro­fe­sjo­nal­ne­go mecha­ni­ka lub insta­la­to­ra. Tu opła­ta zale­ży od miej­sca insta­la­cji, mar­ki oraz kon­kret­ne­go mode­lu samochodu.

Dla­te­go to, jaki loka­li­za­tor GPS do samo­cho­du wybie­rzesz, wpły­wa na kosz­ty tyl­ko czę­ścio­wo, o czym musisz pamiętać.

Jaki loka­li­za­tor GPS wybrać do samo­cho­du jako zabezpieczenie?

Jaki wybrać loka­li­za­tor GPS do auta, aby mieć pew­ność, że będziesz w sta­nie śle­dzić go w cza­sie rze­czy­wi­stym? Waż­ne jest, aby ofe­ro­wał tryb śle­dze­nia live, któ­ry umoż­li­wia bie­żą­ce moni­to­ro­wa­nie poło­że­nia pojaz­du na mapie. Dzię­ki temu będziesz mógł natych­miast reago­wać w przy­pad­ku kra­dzie­ży lub zagu­bie­nia pojazdu.

Jaki loka­li­za­tor do auta wybrać, jeśli chcesz wię­cej? W takim przy­pad­ku wybierz loka­li­za­tor GPS wysy­ła­ją­cy powia­do­mie­nia gdy wykry­je nie­au­to­ry­zo­wa­ne poru­sza­nie się pojaz­du. Dzię­ki temu będziesz natych­miast infor­mo­wa­ny o pró­bie kra­dzie­ży lub ruchach, któ­rych nie zatwier­dzi­łeś. Nie­któ­re zaawan­so­wa­ne loka­li­za­to­ry GPS ofe­ru­ją zdal­ne wyłą­cza­nie sil­ni­ka pojaz­du. Ta funk­cja może być przy­dat­na w przy­pad­ku kra­dzie­ży, pozwa­la­jąc zablo­ko­wać zdal­nie ruch pojazdu.

Geo­fen­cing to funk­cja, któ­ra umoż­li­wia usta­le­nie wir­tu­al­nych gra­nic dla pojaz­du. Jeśli opu­ści usta­lo­ny obszar, otrzy­masz powia­do­mie­nie. To przy­dat­ne narzę­dzie do moni­to­ro­wa­nia, czy pojazd znaj­du­je się tam, gdzie powi­nien. Dobry loka­li­za­tor GPS powi­nien zapew­niać szyb­ką reak­cję na żąda­nia loka­li­za­cji i dokład­ne usta­la­nie poło­że­nia pojaz­du. Powi­nien dzia­łać nie­za­wod­nie nawet w trud­nych warun­kach, takich jak obsza­ry o sła­bym sygna­le GPS.

Nie­któ­re loka­li­za­to­ry GPS mają tak­że funk­cję moni­to­ro­wa­nia sta­nu aku­mu­la­to­ra pojaz­du. Dzię­ki temu będziesz wie­dział, kie­dy aku­mu­la­tor jest niski, co może wska­zy­wać na pró­bę mani­pu­la­cji lub roz­ła­do­wa­nie aku­mu­la­to­ra w wyni­ku kradzieży.

Czy war­to kupić loka­li­za­tor GPS?

Zde­cy­do­wa­nie tak! Mon­taż loka­li­za­to­ra GPS powi­nien być to wyko­na­ny jak naj­szyb­ciej po zaku­pie nowe­go auta. To, jaki loka­li­za­tor GPS do samo­cho­du wybie­rzesz, będzie zale­żeć nie tyl­ko od Two­ich kon­kret­nych potrzeb, ale rów­nież posia­da­ne­go budże­tu. Waż­ne jest, aby wybrać reno­mo­wa­ną mar­kę, któ­ra ofe­ru­je nie­za­wod­ne urzą­dze­nia, odpo­wied­nie funk­cje zabez­pie­czeń oraz dobre wspar­cie techniczne.!

Wybierz fir­mę, któ­rą posia­da 24h cen­trum moni­to­rin­gu, gdzie będziesz mógł o każ­dej porze zgło­sić kra­dzież swo­je­go pojaz­du i otrzy­masz pomoc oraz któ­ra ma naj­szer­szy zakres tery­to­rial­ny świad­czo­nej usłu­gi. Przy wybo­rze fir­my sprawdź, czy ofe­ro­wa­ny sys­tem GPS speł­nia wymo­gi sys­te­mu spe­cjal­ne­go Towa­rzystw Ubez­pie­cze­nio­wych, co pozwo­li Ci uzy­skać dodat­ko­we zniż­ki w ubezpieczeniu.

Mamy nadzie­ję, że powyż­szy arty­kuł pozwo­lił odpo­wie­dzieć na pyta­nie, jaki loka­li­za­tor GPS do samo­cho­du będzie dla Cie­bie najlepszy!