Skip to main content

Współ­cze­sny świat nie­ustan­nie się roz­wi­ja, a nowo­cze­sne tech­no­lo­gie coraz bar­dziej wkra­cza­ją w nasze życie. Jed­nym z takich roz­wią­zań, któ­re zdo­by­wa coraz więk­szą popu­lar­ność wśród kie­row­ców, jest loka­li­za­tor GPS. Wie­lu z nas zada­je sobie pyta­nie: „Czy loka­li­za­tor wpły­wa na wyso­kość skład­ki?”. W tym arty­ku­le posta­ram się przy­bli­żyć czy i jak korzy­sta­nie z loka­li­za­to­ra GPS wpły­wa na ubez­pie­cze­nie samo­cho­du.

Czy GPS może wpły­nąć na obni­że­nie skład­ki ubezpieczenia?

Tak, GPS może wpły­nąć na obni­że­nie skład­ki ubez­pie­cze­nia. Wie­lu ubez­pie­czy­cie­li ofe­ru­je zniż­ki dla wła­ści­cie­li samo­cho­dów wypo­sa­żo­nych w loka­li­za­to­ry GPS, ponie­waż uwa­ża­ją je za narzę­dzie zwięk­sza­ją­ce bez­pie­czeń­stwo i poma­ga­ją­ce w odzy­ska­niu pojaz­du w przy­pad­ku kradzieży.

Dzię­ki loka­li­za­to­ro­wi GPS ryzy­ko ponie­sie­nia strat przez ubez­pie­czy­cie­la jest niż­sze, co może prze­kła­dać się na niż­sze skład­ki dla klien­ta. Naj­więk­si ubez­pie­czy­cie­le w Pol­sce ofe­ru­ją do 10% zniż­ki w ubez­pie­cze­niu dzię­ki posia­da­niu „sys­te­mów spe­cjal­nych”. Nie­mniej jed­nak war­to zawsze spraw­dzić ofer­ty poszcze­gól­nych towa­rzystw ubez­pie­cze­nio­wych i zapy­tać bez­po­śred­nio o ewen­tu­al­ne zniż­ki zwią­za­ne z posia­da­niem loka­li­za­to­ra GPS w samochodzie.

GPS a ubez­pie­cze­nie: Czym jest loka­li­za­tor GPS?

Loka­li­za­tor GPS to urzą­dze­nie wyko­rzy­stu­ją­ce tech­no­lo­gię sate­li­tar­ną do śle­dze­nia poło­że­nia dane­go obiek­tu. W kon­tek­ście samo­cho­dów, jest to głów­nie wyko­rzy­sty­wa­ne do moni­to­ro­wa­nia i śle­dze­nia pojaz­du w przy­pad­ku kradzieży.

GPS ubez­pie­cze­nie AC: Jakie korzy­ści nie­sie ze sobą posia­da­nie lokalizatora?

W przy­pad­ku ubez­pie­cze­nia auto­ca­sco (AC), korzy­sta­nie z loka­li­za­to­ra GPS może przy­nieść wie­le korzy­ści. Jeśli two­je auto zosta­nie skra­dzio­ne, ist­nie­je więk­sza szan­sa na szyb­kie odna­le­zie­nie i powrót pojaz­du dzię­ki moni­to­ro­wa­niu GPS. Ubez­pie­czy­cie­le dostrze­ga­ją tę war­tość, co czę­sto prze­kła­da się na niż­sze skład­ki dla posia­da­czy takich urządzeń.

GPS a skład­ka ubez­pie­cze­nia: Czy napraw­dę moż­na zaoszczędzić?

Na pierw­szy rzut oka wyda­je się, że odpo­wiedź na to pyta­nie jest oczy­wi­sta. Sko­ro loka­li­za­tor GPS zwięk­sza szan­sę na odzy­ska­nie skra­dzio­ne­go pojaz­du, to ubez­pie­czy­ciel pono­si mniej­sze ryzy­ko, co powin­no prze­ło­żyć się na niż­sze skład­ki. Jed­nak­że, war­to przyj­rzeć się temu bliżej.

Nie każ­dy ubez­pie­czy­ciel ofe­ru­je zniż­ki za posia­da­nie loka­li­za­to­ra GPS w pojeź­dzie. Wie­le zale­ży od indy­wi­du­al­nej poli­ty­ki fir­my, rodza­ju ubez­pie­cze­nia czy też mar­ki i mode­lu pojazdu.

Czy loka­li­za­tor wpły­wa na wyso­kość skład­ki?: Ana­li­za rynku

Prze­pro­wa­dzi­łem ana­li­zę kil­ku głów­nych towa­rzystw ubez­pie­cze­nio­wych dzia­ła­ją­cych na naszym ryn­ku. Oka­zu­je się, że wie­le z nich ofe­ru­je zniż­ki dla klien­tów, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się na mon­taż loka­li­za­to­ra GPS w swo­im samo­cho­dzie. Zniż­ki te waha­ją się od kil­ku do kil­ku­na­stu procent.

Jed­nak waż­ne jest, aby zwró­cić uwa­gę na drob­ny druk w umo­wie ubez­pie­cze­nia. W nie­któ­rych przy­pad­kach zniż­ka jest dostęp­na tyl­ko dla okre­ślo­nych mode­li loka­li­za­to­rów lub pod pew­ny­mi warun­ka­mi, np. regu­lar­nym ser­wi­so­wa­niem urządzenia.

Ofer­ta XTra­ce naj­lep­sze na ryn­ku połą­cze­nie bez­pie­czeń­stwa z zabezpieczeniem

Loka­li­za­tor GPS a ubez­pie­cze­nie samo­cho­du to temat, któ­ry wzbu­dza wie­le emo­cji wśród kie­row­ców. Posia­da­nie takich roz­wią­zań jak anty­kra­dzie­żo­wy sys­tem loka­li­za­cji samo­cho­dów, czy też blo­ka­da CAN nie­wąt­pli­wie zwięk­sza bez­pie­czeń­stwo i szan­sę na odzy­ska­nie pojaz­du w przy­pad­ku kra­dzie­ży. Wie­le towa­rzystw ubez­pie­cze­nio­wych doce­nia ten fakt, ofe­ru­jąc zniż­ki na ubez­pie­cze­nie. Jeśli zasta­na­wiasz się nad mon­ta­żem loka­li­za­to­ra w swo­im samo­cho­dzie, zwróć uwa­gę na połą­czo­ną ofer­tę XTra­ce: ofe­ru­je­my anty­kra­dzie­żo­wy sys­tem GPS dla pojaz­dów i ubez­pie­cze­nie w pakiecie.

reklama

Osta­tecz­na decy­zja zale­ży od indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji każ­de­go kie­row­cy. War­to jed­nak pamię­tać, że tech­no­lo­gia idzie naprzód, a nowo­cze­sne roz­wią­za­nia, takie jak loka­li­za­tor GPS, sta­ją się coraz bar­dziej dostęp­ne i powszech­ne w naszych samochodach.