Skip to main content

Insta­la­cja sys­te­mu loka­li­za­cji pojaz­dów po kra­dzie­ży to temat, któ­ry budzi zain­te­re­so­wa­nie wie­lu wła­ści­cie­li aut, szcze­gól­nie w kon­tek­ście już ist­nie­ją­cych zabez­pie­czeń takich jak auto­alar­my. Choć auto­alar­my są sku­tecz­nym pierw­szym kro­kiem w zapo­bie­ga­niu kra­dzie­ży, doda­nie sys­te­mu loka­li­za­cji pojaz­du może zna­czą­co zwięk­szyć szan­se na odzy­ska­nie skra­dzio­ne­go samochodu.

Auto­alar­my — pierw­sza linia obro­ny 

Auto­alar­my dzia­ła­ją głów­nie jako śro­dek pre­wen­cyj­ny. Emi­tu­ją gło­śne dźwię­ki, któ­re mają na celu prze­stra­sze­nie zło­dzie­ja oraz zwró­ce­nie uwa­gi prze­chod­niów czy sąsia­dów. Jed­nak­że, w przy­pad­ku bar­dziej zde­cy­do­wa­nych lub doświad­czo­nych zło­dziei, auto­alarm może oka­zać się nie­wy­star­cza­ją­cy. Prze­stęp­cy czę­sto wie­dzą, jak szyb­ko i sku­tecz­nie wyłą­czyć alarm, co pozwa­la im uciec z pojaz­dem zanim na miej­sce dotrą służ­by ratunkowe.

Klu­czo­wa rola sys­te­mów loka­li­za­cji pojazdów

Tutaj wła­śnie poja­wia się klu­czo­wa rola sys­te­mu loka­li­za­cji pojaz­dów. Dzię­ki wyko­rzy­sta­niu tech­no­lo­gii GPS, taki sys­tem umoż­li­wia śle­dze­nie pojaz­du w cza­sie rze­czy­wi­stym. W przy­pad­ku kra­dzie­ży, wła­ści­ciel samo­cho­du lub służ­by bez­pie­czeń­stwa mogą szyb­ko zlo­ka­li­zo­wać pojazd, co zna­czą­co zwięk­sza szan­se na jego odzy­ska­nie. Ponad­to, nie­któ­re sys­te­my loka­li­za­cji są wypo­sa­żo­ne w dodat­ko­we funk­cje, jak np. zdal­ne wyłą­cze­nie sil­ni­ka, co może dodat­ko­wo utrud­nić dal­szą uciecz­kę złodzieja.

Naj­now­sze tech­no­lo­gie: blo­ka­dy CAN jako alter­na­ty­wa dla tra­dy­cyj­ne­go alarmu

W świe­cie, w któ­rym tech­no­lo­gia roz­wi­ja się w szyb­kim tem­pie, war­to roz­wa­żyć naj­now­sze roz­wią­za­nia zabez­pie­cza­ją­ce, takie jak blo­ka­da CAN, któ­ra może oka­zać się bar­dziej efek­tyw­na niż tra­dy­cyj­ne auto­alar­my. Blo­ka­da CAN, wyko­rzy­stu­ją­ca zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gię sie­ci pokła­do­wych pojaz­dów (CAN bus), ofe­ru­je nowy poziom zabez­pie­cze­nia poprzez unie­moż­li­wie­nie nie­au­to­ry­zo­wa­ne­go dostę­pu do sys­te­mów zarzą­dza­nia pojaz­dem. Jest to szcze­gól­nie waż­ne w kon­tek­ście coraz bar­dziej zaawan­so­wa­nych metod sto­so­wa­nych przez zło­dziei, któ­rzy są w sta­nie obejść tra­dy­cyj­ne sys­te­my alar­mo­we. Blo­ka­da CAN dzia­ła w spo­sób mniej oczy­wi­sty niż alarm, ale sku­tecz­niej zapo­bie­ga moż­li­wo­ści uru­cho­mie­nia sil­ni­ka przez oso­by nie­po­wo­ła­ne. W połą­cze­niu z sys­te­mem loka­li­za­cji pojaz­dów, blo­ka­da CAN sta­je się potęż­nym narzę­dziem w zapo­bie­ga­niu kra­dzie­ży oraz w zwięk­sza­niu szans na odzy­ska­nie pojaz­du, co czy­ni ją atrak­cyj­ną opcją dla tych, któ­rzy chcą wyko­rzy­stać naj­now­sze osią­gnię­cia tech­no­lo­gicz­ne w celu zabez­pie­cze­nia swo­je­go samochodu.

Ubez­pie­cze­nie i kosz­ty: w pakie­cie taniej

Innym aspek­tem, któ­ry war­to wziąć pod uwa­gę, jest fakt, że insta­la­cja sys­te­mu loka­li­za­cji może przy­czy­nić się do obni­że­nia skła­dek ubez­pie­cze­nio­wych. Wie­le firm ubez­pie­cze­nio­wych postrze­ga dodat­ko­we sys­te­my zabez­pie­cza­ją­ce jako zmniej­sze­nie ryzy­ka kra­dzie­ży, co może prze­kła­dać się na niż­sze kosz­ty ubez­pie­cze­nia. To z kolei może być szcze­gól­nie atrak­cyj­ne dla wła­ści­cie­li droż­szych, bar­dziej pożą­da­nych mode­li aut, któ­re czę­sto są celem zło­dziei. Do każ­de­go z pakie­tów w naszej ofer­cie możesz dodać wraz z pakie­tem otrzy­masz możesz sko­rzy­stać z pakie­tu ubez­pie­cze­nio­we­go z atrak­cyj­ny­mi zniżkami

reklama

Fir­my ubez­pie­cze­nio­we pozy­tyw­nie oce­nia­ją obec­ność dodat­ko­wych sys­te­mów zabez­pie­czeń, inter­pre­tu­jąc je jako dzia­ła­nie zmniej­sza­ją­ce ryzy­ko kra­dzie­ży. To w kon­se­kwen­cji pro­wa­dzi do moż­li­wo­ści ofe­ro­wa­nia niż­szych cen ubez­pie­cze­nia. Nasze indy­wi­du­al­nie dopa­so­wa­ne pro­po­zy­cje ubez­pie­cze­nio­we są szcze­gól­nie atrak­cyj­ne dla wła­ści­cie­li droż­szych lub bar­dziej pożą­da­nych mode­li aut, któ­re nie­ste­ty czę­sto znaj­du­ją się na celow­ni­ku zło­dziei. W naszej ofer­cie znaj­du­je się sze­ro­ka gama pakie­tów, z któ­rych każ­dy moż­na wzbo­ga­cić o korzyst­ne opcje ubez­pie­cze­nio­we. Dodat­ko­wo, ofe­ru­je­my naszym klien­tom peł­ne wspar­cie w wybo­rze opty­mal­ne­go pakie­tu, dosto­so­wa­ne­go do indy­wi­du­al­nych potrzeb i spe­cy­fi­ki pojazdu.

War­tość dodat­ko­we­go zabezpieczenia

Pod­su­mo­wu­jąc, choć posia­da­nie auto­alar­mu jest zde­cy­do­wa­nie pożą­da­ne i sta­no­wi pierw­szą linię obro­ny przed kra­dzie­żą, doda­nie sys­te­mu loka­li­za­cji pojaz­dów może zna­czą­co pod­nieść poziom bez­pie­czeń­stwa. Nie tyl­ko zwięk­sza to szan­se na odzy­ska­nie skra­dzio­ne­go pojaz­du, ale tak­że może obni­żyć kosz­ty ubez­pie­cze­nia. Dla­te­go, bio­rąc pod uwa­gę te wszyst­kie aspek­ty, war­to roz­wa­żyć insta­la­cję sys­te­mu loka­li­za­cji pojaz­dów, nawet jeśli nasze auto jest już wypo­sa­żo­ne w auto­alarm i teo­re­tycz­nie zabez­pie­czo­ne przed kradzieżą